פוסט: עבודה בתנ”ך

שאלה 1
א) לדעת המתנקשים, שלטונו של גדליה לא היה לגיטימי משתי סיבות:
סיבה ראשונה- גדליה לא היה מנצר המלוכה- מלך לא חוקי.
סיבה שנייה-גדליה תמך בשלטון בבל עליהם ואף הציע שהעם ייכנע ואף יעבוד לו.
ב) ראייה א’- “…בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה…”
לפי הכתוב מצויין כי ישמעאל הוא מזרע המלוכה ולא גדליה שמונה למלך ע”י בבל.
ראייה ב’-“…ויאמר להם…שבו בארץ ועיבדו את מלך בבל ויטב לכם…”
גדליה ששלט על העם, תמך בשלטון הבבלי שהיה נוקשה ואכזר, ואף טען שעליהם לעבוד את הבבלים- דבר זה קומם את העם והוביל לכך שתהיה דרישה לרציחותו (דבר שקרה) ולהגלייה למצריים.

שאלה 2
א) נוסח איזבל: הנוסח בשמואל א’, ג’:
“…כה יעשון אלוהים “כה יעשה לך אלוהים
וכה יוסיפון…” (2) וכה יוסיף…” (17)
השונה בנוסח שבועתה של איזבל מנוסח השבועה המקובל הוא שאיזבל השתמשה בלשון הרבים.
דבר זה נובע מכך שאיזבל נשבעה באליליה הרבים שהאמינה בהם- הבעל והאשרה.
ב) ההופעות השונות באות בצורת סערה- קנאותו הדתית של אליהו שהיא ברעש היא לא הדרך העדיפה על ה’. ה’ מותח ביקורת כלפי יחסו של אליהו אל האמונה באלוהים. אליהו “עושה רוח”, מקצין את מעשיו ולא פועל בשקט ולעצמו כפי שה’ מעדיף.
ג) -1 פירוש אברבנל בלשוני- “וילך”- הליכה לא פיזית, “אל נפשו”- לפי צו ליבו והעולה על רוחו.
-2 פירוש אחר לביטוי:נמלט, ברח- מיהר ללכת כדי להציל את נפשועצמו.

שאלה 3
א)-1 החטאים המפורטים בפסוקים אלו הם מן התחום שבין האדם למקום- חטאים בתחום הדתי.
דוגמה א’: “וילכו בחקות הגויים…” (8)— קיבלו את מנהגי הגויים וחיקו אותם- לא קיימו מצוות ה’.
דוגמה ב’: “יחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על ה’ אלוהיהם”— בני ישראל בדו, המציאו דברים בסתר על ה’ שהם לא היו נכונים- שמועות זדוניות.
-2 חטאים אלו באים כנימוק דתי בעקבות העונש שהוטל על עם ישראל שהוא יציאה מהארץ. בני ישראל הביאו עונש זה על עצמם בעקבות מעשיהם הרעים- חיקוי הגויים וכך אי קיום מצוות ה’.
הם הוגלו מארץ ישראל- ארץ הקודש לארץ אשור- ארץ גויים וכך בעצם לסביבה ש”תתאים” להם- חוטאים.
ב) בפס’ 16 מתוארים חטאיהם של בני ישראל מימי ירבעם בן נבט.
בין הכתוב מוזכר אף בניית שני עגלי הזהב שהושמו במרכזים דתיים. חטא חמור זה הוביל לכך שבעצם ירבעם הוא שהדיח- הסיט את עם ישראל מהדרך הישרה- דרך ה’, והובילם בעצם לגלות.
ג) תפקידי הנביאים:
תפקיד א’- (13) “…כל נביאי כל חוזה..”— נביאי חזון, רואי חזיונות אלוהיים.
תפקיד ב’- (23) “…כל עבדיו הנביאים…”— שליחי ה’. הם בעצם מעין מתווכים בין האדם הפשוט לבין ה’. כאמור אסור לראות את ה’ אז הנביאים הם אלו שנפגשים עם האדם הפשוט ומודיעים לו את דבר ה’.

שאלה 4
א) האסון ראשון הוא אסון שקרה בעבר-חורבן ממלכת ישראל
האסון השני העתיד להתרחש הוא חורבן ממלכת יהודה ע”י ה’.
ב)האסון שקרה בעבר התרחש בשנת 722 לפני הספירה.
האסון השני העתיד להתרחש בשנת 586 לפני הספירה.

שאלה 5
א) הקושי- להציג את מנשה כחוטא. מנשה הוא ממלכות דוד ומחבר ספר דברי הימים הוא תומך מלכות דוד. פתרון הקושי- הוסיף לפני מותו של מנשה מס’ ארועים נוספים המתארים את תפילותיו של מנשה לה’ ואת סליחת ה’ למנשה על חטאיו. רק לאחר הוספה זו מוזכר מותו והקבורה של מנשה עם אבותיו.
ב) השקפת עולמו של מחבר ספר דברי הימים המתבטאת בפסוקים אלה (18-20) היא של מתן גמול ועונש אישיים, כשחטא מנשה נתפס ע”י צבא אשור, נאסר ושלחוהו לבבל- העונש האישי. לאחר שהתפלל מנשה לה’ קיבל בחזרה את כס המלכות לחיות עוד מס’ שנים כמלך לפני מותו- הגמול האישי.