פוסט: סיכום החומר לבחינה בדיני תעבורה

‫סיכום החומר לבחינה בדיני תעבורה‬

‫סמכות ודין‬

‫מקורות דיני התעבורה:‬

‫1. פקודת התעבורה – בסיס מנדטורי, נוסח חדש ב-1691, 87 תיקונים.‬

‫2. תקנות התעבורה – תיקון ב-1691, כ-003 תיקונים.‬

‫הצעת חוק התעבורה היבשתית – הצעת קודקס עדכני.‬

‫שינויים תכופים, חקיקה בשיטת טלאים.‬

‫סמכות השופט ובית המשפט לתעבורה‬

‫מינוי שופטים – במקור היתה כוונה למנות גורמים מומחים מתחום התעבורה לשופטים, לכן נקבעה‬

‫הוראה של שנת נסיון, רק לאחר שלוש שנים מינוי קבוע. כיום הדרישות הן כמו משופטי שלום.‬

‫כל עבירות התעבורה יכולות להידון אצל שופט רגיל, בניגוד לתחום המשפחה. אין סמכות יחודית לבתי‬

‫המשפט לתעבורה.

‫תיק של אלימות ותעבורה – צריך לבדוק שלשופט בתעבורה יש מינוי של שופט שלום, אחרת לא יוכל לדון‬

‫בעבירה הפלילית.‬

‫עבירת הפקרה – ס’ 46)ב( – עונש מקסימום של 9 שנים, בעוד ששופט שלום יכול להטיל רק 7.‬

‫סמכות שופט תעבורה :‬

‫1. עבירות תעבורה – על הפקודה והתקנות.‬

‫2. עבירות על פקודת הביטוח )תיאורטי מלבד עבירת נהיגה ללא ביטוח(.‬

‫3. חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים – מוסכים, מוניות, מכירת אביזרי בטיחות. תלונות על מוניות‬

‫ואוטובוסים.‬

‫4. החוק לתיקון דיני העונשין )שבל”ר( – תיאורטי, בד”כ מעמידים לדין על גניבה.‬

‫5. חוק המפגעים – רעשים, זיהום אויר הנגרמים מרכב )תיאורטי(.‬

‫6. ס’ 403 לחוק העונשין – עבירה שנעברה ברכב – גרם מוות ברשלנות, ס’ 46 לפקודת התעבורה מכיל גם‬

‫עבירה של גרם מוות. הריגה – סמכות של המחוזי בלבד.‬

‫7. חוק שירותי הובלה –הובלת חומרים מסוכנים, הובלה כללית. סנקציות בחוק – קנסות בלבד.‬

‫8. ס’ 32)5( לחוק הנהיגה הספורטיבית – נהיגה בכלי תחרותי ללא רשיון תקף.‬

‫דין קטינים במשפט תעבורה‬

‫ס’ 54ב לחוק הנוער – עבירת תעבורה של קטין תידון בבימ”ש לתעבורה, למעט נהיגה בשכרות, גרם מוות‬

‫ונהיגה ללא רשיון )בית משפט לנוער(. מעשית רוב שופטי השלום מוסמכים כשופטי נוער. על מעצרים יחול‬

‫חוק הנוער.‬

‫ערעור על פסקי דין בתעבורה‬

‫במקרה רגיל – ערעורים ידונו בפני 3 שופטים במחוזי.‬

‫לתעבורה – סדרי דין מיוחדים – ס’ 73)4( לחוק בתי המשפט – דיון בפני שופט יחיד במחוזי, למעט גרם‬

‫מוות ברשלנות ועבירות שדינן פשע )עונש מעל 3 שנים מאסר(.‬

‫דוחות בתעבורה‬

‫העבירות מתחלקות לשני סוגים:‬

‫1. הודעת תשלום קנס – קנס עם ברירת משפט, תוך 09 יום ניתן לשלוח בקשה להישפט.‬

‫2. הזמנה לדין – כוללת תאריך להתייצבות בבית המשפט.‬

‫סמכות נותן הדוח – איך שוטר יכול להחליט על העמדה לדין?‬

‫במקרה רגיל – תובע הוא זה שמחליט על העמדה לדין.‬

‫בתעבורה – כל שוטר יכול להזמין אזרח לדין – ס’ 932 לחסד”פ מסמיך את שר המשפטים לקבוע תקנות.‬

‫תקנה 83)א( לתקנות סד”פ קובעת – השוטר רשאי למסור לאדם הזמנה לדין. המטרה: הקלה על ההליכים‬

‫בתעבורה.‬

‫סמכות הודעת תשלום קנס – ס’ 822)ב( לחסד”פ – היה לשוטר יסוד להניח שאדם עבר עבירה של ברירת‬

‫משפט, רשאי למסור לו הודעת תשלום קנס.‬

‫על עבירות ברירת קנס במקרים מיוחדים ניתן להגיש גם כתב אישום – אם השוטר מוצא יסוד לנסיבות‬

‫העבירות שעליהן ניתן לתת הזמנה לדין: פניית פרסה, אי שמירת רווח, אי מתן זכות קדימה להולך רגל‬

‫תוך קרבה מסוכנת להולך הרגל, הפרעה וסיכון לתנועה בחניה, משקל יתר %52.‬

‫בעבירות אחרות אין לשוטר שק”ד, חייב לתת ברירת קנס, לחילופין הוא יכול לרשום את פרטי העבירה‬

‫ולהגישה לתביעות, שם יש שק”ד לתת כתב אישום.‬

‫משפטית – השוטר חייב לרשום דוח על כל עבירה, מעשית – שק”ד של המשטרה.‬

‫איך מוסרים הזמנה לנאשם ?‬

‫1. מסירה ביד.‬

‫2. המצאה בדרך הצמדה – על עבירות חניה.‬

‫3. שליחה בדואר.‬

‫למתי ניתן להזמין את הנאשם ? בעבירות פליליות רגילות – מינימום 41 יום, תקופה להיערך.‬

‫בתעבורה – ניתן עקרונית להזמין את הנאשם לשיפוט מיידי. הנאשם יכול לבקש לדחות את המשפט כדי‬

‫למנות לעצמו סנגור. מעשית זה כמעט לא קורה.‬

‫כמה זמן לאחר העבירה ניתן לתת הודעת תשלום קנס ?‬

‫הכלל – הודעת תשלום קנס מתיישנת תוך שנה. אם הנהג לא קיבל הודעה בדואר תוך שנה – לא ניתן‬

‫להעמידו לדין. אם הנהג טוען שלא הוא נהג ומתקיים הליך בירור של הנהג – שנתיים.‬

‫צילום במצלמה – 4 חודשים מיום ביצוע העבירה, 6 חודשים אם מדובר ברכב חדש, אם הנהג טוען שלא‬

‫הוא נהג ברכב – שנה.‬

‫כמה זמן אחרי העבירה ניתן לתת הזמנה לדין ?‬

‫הכלל – תוך שנה. אם מודיעים לנאשם על כוונה להעמידו לדין תוך שנה, ההתיישנות נעצרת.‬

‫במצלמה – 4 חודשים, ניתן לשלוח לנהג הודעה על כך שעבר עבירה, עוצר את ההתיישנות.‬

‫ההבדל בין הזמנה לדין לבין תשלום קנס:‬

‫בהזמנה לדין – מספיק הודעה על העבירה, הזמנה לחקירה כדי להפסיק את מירוץ ההתיישנות.‬

‫בהודעת קנס – צריך הודעה ברורה.‬

‫אין הבדלים לגבי מצלמות.‬

‫הפסיקה קבעה שאם השוטר עוצר את הנהג בכביש ומודיע לו שעבר עבירה, ההתיישנות נעצרת.‬

‫מה יכול לעשות מקבל הקנס?‬

‫1. תשלום תוך 09 יום.‬

‫2. הגשת בקשה לתביעות לביטול הקנס תוך 03 יום – פניה לאגף פניות ציבור במשטרה.‬

‫3. לשלוח בקשה להישפט תוך 09 יום.‬

‫ס’ 032 לחסד”פ – אם אדם מבקש להישפט, שולחים לו הזמנה למשפט תוך שנה. לעומת זאת, בית‬

‫המשפט רשאי לקיים את המשפט גם אם ההודעה ניתנה באיחור. אסור לבית המשפט להפחית מהקנס‬

‫הנקוב בהודעה.‬

‫שיעורי קנסות – קבועים – 001, 052, 005, 057, 0001.‬

‫חזקות בתעבורה‬

‫1.‬

‫2.‬

‫3.‬

‫4.‬

‫5.‬

‫הדוח הינו כמו כתב אישום.‬

‫לא באת לדיון – כאילו הודית. חל בכל עבירות תעבורה שלא גרמו ת”ד עם חבלה של ממש. אי הגעה‬

‫בכל שלב של המשפט יכולה להיחשב כהודאה. לא ניתן לפסוק מאסר או מאסר על תנאי בהיעדר‬

‫הנאשם. הנאשם יכול להגיש בקשה לביטול גז”ד בהיעדר עם הנימוקים.‬

‫תשלום הקנס – הודאה.‬

‫חזקת מסירה – נשלח בדואר רשום, כאילו הגיע. 51 יום מיום המשלוח – רואים את ההודעה כאילו‬

‫הגיעה ליעדה. על הנאשם מוטל הנטל להוכיח שלא קיבל את ההודעה.‬

‫חזקת הבעלים – בעל הרכב אחראי. עליו מוטל נטל ההוכחה להוכיח שלא נהג ברכב.‬

‫בעל רכב:‬

‫א. הבעל הרשום ברשיון הרכב.‬

‫ב. ברכב שכור – מי שמחזיק ברכב מכח הסכם עם חברת השכירות יחשב בעלים.‬

‫ג. חברה – מנהל פעיל, שותף או עובד מנהלי בכיר, האחראי לרכב.‬

‫ד. רכב הרשום על קטין – הורה או אפוטרופוס.‬

‫פס”ד מודיעים – נטען שאין אחריות פלילית לחברה, רק אורגנים אחראים בפלילים. נפסק שניתן‬

‫להטיל קנס על החברה עצמה. בפועל לא מאשימים אורגנים בחברה.‬

‫האם ניתן להרשיע אדם לפי החזקות בעבירות הדורשות יסוד נפשי?‬

‫פס”ד כמאל הייב – נהג ברח משוטרים, בעל הרכב הואשם בנהיגה בפסילה. לבסוף הורשע לפי זיהוי אבל‬

‫אם בעל רכב נמצא בפסילה והרכב צולם בנהיגה, אם הוא מוכיח ששהה בחו”ל, יקשה להרשיע אותו‬

‫בנהיגה בפסילה.‬

‫פסקי דין שאישרו את סדרי הדין מיוחדים לתעבורה :‬

‫סרגובי – טען שרק תובע מוסמך להגיש כ”א. הטענה נדחתה.‬

‫זלישניק – טען שלא נשלחה לו הזמנה לפי הטופס הקבוע בתקנות סד”פ. הטענה נדחתה.‬

‫נאיל – טען כנגד דוח רגיל )אי ציות לתמרור(, שלא ניתנה לו זכות שימוע בפני השוטר. הטענה נדחתה.‬

‫מאג’ד – אי חידוש רשיון 5 חודשים. כ”א על אי חידוש 6 חודשים. בית המשפט הטיל עונש כבד – 54 יום‬

‫פסילה בגלל עבר תעבורתי. המחוזי קבע לשוטר אין שק”ד, רק בנסיבות מחמירות. נפסק שהוא ישלם את‬

‫סכום הקנס המקורי בלבד.‬

‫בקשי – נקבע ששוטר יכול לרשום את הדוח גם אם לא ראה בעצמו את העבירה, השוטר מקבל משוטר‬

‫אחר או מאזרח את פרטי העבירה.‬

‫הלר וארביב – הזמנה לחקירה בתוך שנה מפסיקה את ההתיישנות.‬

‫שבת – דו”ח נשלח בדואר לאחר שנה ו-7 חודשים. נפסק שאין התיישנות כי השוטר הודיע לנהג על‬

‫העבירה בעת רישום הדוח.‬

‫היסוד הנפשי בעבירות תעבורה‬

‫כמעט לא עוסקים ביסוד הנפשי בתעבורה.‬

‫היסוד הנפשי הנדרש:‬

‫1. מחשבה פלילית – מודעות או עצימת עיניים לרכיב ההתנהגותי. בעבירות תוצאה נדרש:‬

‫א. כוונה.‬

‫ב. פזיזות מסוג אדישות‬

‫ג. פזיזות מסוג קלות דעת.‬

‫2. רשלנות‬

‫3. אחריות קפידה.‬

‫בעיות בתעבורה בגלל הניסוח בטלאים – ס’ 26 – נוהג בקלות ראש דינו שנתיים מאסר, פסילת מינימום‬

‫של 3 חודשים. תקנה 12)ג( – לא ינהג אדם בקלות ראש. אין פסילת מינימום.‬

‫פס”ד שוויקי – נקבע שכדי להוסיף את רכיב הרשלנות )ס’ 26( צריך להוסיף יסוד מסוים לעבירה. לדוגמה‬

‫– פנה שמאלה ללא זכות קדימה ודיבר בפלאפון.‬

‫אחריות קפידה – לאחר תיקון 93 לחוק העונשין. יש לציין במפורש שעבירה מסוימת היא עבירת אחריות‬

‫קפידה. החזקה היא שנדרש יסוד נפשי לעבירה אלא אם מצוין שהיא אחריות קפידה.‬

‫בתי משפט לא יכולים ליצור עבירות אחריות קפידה, אבל מה שהיה בעבר אחריות מוחלטת יחשב אחריות‬

‫קפידה. ס’ 22 לחוק העונשין – אדם צריך להוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה, לא ניתן להטיל‬

‫מאסר על אחריות קפידה.‬

‫פס”ד לקס – נקבע בפסיקה שעדיין ניתן להכריז על עבירות כעבירות אחריות קפידה. הדיון עסק בעבירות‬

‫מיסים, הנאשמים טענו לאחריות קפידה כדי שלא יפסקו מאסר. בייניש קבעה שניתן לקבוע לגבי עבירות‬

‫שלא דנו בהם בעבר שהן אחריות קפידה – עבירות אחיות לעבירות אחריות קפידה.‬

‫פס”ד חג’ג’ – נהיגה ללא רשיון, נקבע שזו אחריות קפידה ולא ניתן לפסוק מאסר. כדי לפסוק מאסר צריך‬

‫להוכיח יסוד נפשי.‬

‫פס”ד לוי – התרה לעובדת לנהוג ללא רשיון, הצהירה שיש לה רשיון. אין יסוד נפשי, נפסק שהוא אחראי‬

‫לעבירה כי לא עשה כל שביכולתו למנוע את העבירה. נפסק שהעבירה דורשת יסוד נפשי.‬

‫פס”ד מנטיבנד – תקלה במערכת ההיגוי, הורד מהכביש ונרשם לו דוח. נקבע שנהג לא אמור להבחין‬

‫בתקלה ולכן לא אחראי.‬

‫פס”ד אוחנה – בשלום נקבע שהוא נהג ברכב ללא טסט. המחוזי פסק שזו לא אחריות קפידה – דרוש יסוד‬

‫נפשי של מחשבה פלילית. הבעלים הוא האחראי ולא הנהג. נמצא בערעור בעליון.‬

‫נהיגה בשכרות‬

‫קיימת מגמה של החמרה בענישה בעבירות שכרות‬

‫5991 – ס’ 93א – פסילת מינימום של שנתיים בעבירת שכרות. 4 שנים על עבירה חוזרת תוך שנה.‬

‫5002 – ס’ 75א – סמכות השבתת רכב ל-03 יום לקצין משטרה בעבירת נהיגה בשכרות.‬

‫עד לתיקון 27 לפקודה )5002(:‬

‫בדיקה עיקרית – בדיקת דם בבי”ח.‬

‫סירוב להיבדק – עבירה נפרדת, עונש קל יותר משכרות.‬

‫צורך בסיבה סבירה כדי לדרוש בדיקה.‬

‫פס”ד לאוניד לוין – נקבע שצריך הסכמת החשוד לביצוע בדיקת דם, בהתאם לחוק סד”פ )חיפוש בגוף‬

‫החשוד(.‬

‫תיקון 27 לפקודה :‬

‫1. העברת נטל הראיה על הנבדק – ס’ 46ב – אם אדם נבדק במכשיר תקין ומכויל ונמצא שיכור, בימ”ש‬

‫יקבל זאת כראיה להיותו שיכור. על הנאשם מוטל הנטל להוכיח שהמכשיר לא תקין.‬

‫2. הטלת חובה בדיקת נשיפה על נבדק גם ללא חשד . בדיקות דם ושתן דורשות הסכמה.‬

‫3. מעבר מבדיקת דם לבדיקת נשיפה – נוחה, יעילה, מיידית. 042 מיקרוגרם בליטר אויר נשוף יחשב‬

‫שיכור.‬

‫4. המסרב להיבדק דינו כשיכור .‬

‫בעיה – מי צריך לאשר את המכשיר? ס’ 46 אומר – שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות. תקנה 96 –‬

‫מכשיר שאישר שר הבריאות בהתייעצות עם שר התחבורה. האישור שקיים היום הוא של שר הבריאות מ-‬

‫0002.‬

‫ניתן להוכיח שכרות לפי התנהגות – פס”ד סודקי – שמגר קבע כי הבדיקה המדעית )בדיקת דם( לא‬

‫חוסמת את הדרך להוכיח שכרות ע”פ התנהגות. עם זאת, קשה להוכיח שכרות רק ע”פ התנהגות, בעיקר‬

‫כשהנהג דורש להיבדק במכשיר.‬

‫בעיות בבדיקת השכרות‬

‫1. בדיקת המאפיינים – נוהל פנימי של המשטרה, לא כתובה בחוק.‬

‫2. 51 דקות – יש להמתין 51 דקות לפני הבדיקה, מבלי לאכול/לשתות/להקיא. לא כתוב בחוק שמותר‬

‫לעכב את הנהג 51 דקות. מצד שני החוק קובע שהנהג חייב לשהות עם השוטרים כל זמן הבדיקה.‬

‫3. נוסח התקנות בעייתית – התקנות לגבי כיול המכשיר לא ברורות.‬

‫4. ענישה בעייתית ולא מדרגית – שנתיים פסילה בכל מקרה. הפרקטיקה של השופטים – להקל‬

‫כשהבדיקה הראתה ערך קרוב ל-042.‬

‫5. פער הזמן בין הבדיקה לנהיגה – בעיקר בעייתי בבדיקות דם בבי”ח לאחר תאונה. הבדיקה מראה מהי‬

‫רמת השכרות של האדם 3 שעות אחרי התאונה ולא בזמן התאונה )עקומת פירוק האלכוהול בגוף(.‬

‫6. טענות שונות – לחות באויר, קפיצות של 5, רווחים בין הבדיקות, הפרשים.‬

‫דוחות חניה של עיריות‬

‫פס”ד סצ’י – ב-59′ נקבע שדוחות חניה הם חטא, התיישנות 3 שנים. נקבע שדוחות עירייה מתיישנים תוך‬

‫3 שנים.‬

‫התיישנות עבירות – ס’ 9 לחסד”פ : בחטא – שנה אחת.‬

‫ס’ 01 – התיישנות עונשים – עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו – בחטא – 3 שנים.‬

‫גביית קנסות – מספיק לשלוח מכתב רשום לכתובת בעל הרכב.‬

‫הרציונל בהתיישנות עבירות – הגשת כ”א תוך זמן קצוב, זכרון טרי, שמירת ראיות, אין אינטרס ציבורי.‬

‫התיישנות עונשים – ארוך יותר מהתיישנות עבירות, אין טעם בענישה מאוחרת, קשה לפקח ולזכור מה‬

‫אירע.‬

‫מה ניתן לעשות במקרה של דוח חניה שהתקבל מעיריה?‬

‫1. ביטול פס”ד – הגשת בקשה לביטול הדוח לבית המשפט לעניינים מקומיים. בעייתי – בימ”ש יבטל‬

‫דוח רק במקרים נדירים.‬

‫2. התיישנות עבירה – טענה שהדוח נשלח לכתובת לא שלך. הבעיה היא שבד”כ האדם נחשב כאילו‬

‫הורשע משום שלא הגיש בקשה להישפט תוך 09 יום. קודם לכן צריך להגיש בקשה להארכת מועד‬

‫להישפט – תאושר במקרים חריגים מאוד.‬

‫3. התיישנות העונש – במידה ועברו 3 שנים והעונש לא בוצע – פס”ד הצהרתי, בימ”ש שלום.‬

‫4. תביעה נזיקית על פעולות – בימ”ש אזרחי כולל תביעות קטנות. הכוונה היא לפיצוי בגין נזק שעשתה‬

‫העירייה )עיקולים בעיקר(.‬

‫הפסקת מירוץ ההתיישנות של העונש – בסצ’י קבעו שמספיקה הודעה לנאשם על החובה לשלם את‬

‫הקנס.‬

‫כיצד מוכיחים משלוח הודעה? תקנה 44א לסד”פ – משלוח דואר רשום לאחר 51 יום – רואים אותו‬

‫כנדרש. לעיריה אין אישור ספציפי לגבי משלוח כל הודעה אלא דוח תקופתי. יש בימ”ש שקיבלו זאת‬

‫לאחר זיכוי מדוח חניה – האם ניתן לתבוע פיצוי בהליך אזרחי? בבימ”ש אזרחי עקרונית לנאשם מגיע‬

‫פיצוי אם ניהול התביעה היה רשלני. ס’ 08 לחוק העונשין – חל רק בפלילי, בימ”ש שדן בפלילי יכול לפסוק‬

‫הוצאות עבור הנאשם.‬

‫גורדון נ’ עיריית ירושלים – ניתן לתבוע הוצאות בהליך אזרחי, ס’ 08 לא מונע הגשת תביעה אזרחית. על‬

‫העירייה מוטלת חובה מוגברת של זהירות משום שהיא נהנית מהקנסות.‬

‫פסילות מנהליות והשבתת כלי רכב לפני וללא פס”ד‬

‫מי מוסמך לפסול רשיון לפני פס”ד?‬

‫1. קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.‬

‫2. משרד הרישוי – בגין נקודות.‬

‫3. בית המשפט – פסילה עד תום ההליכים.‬

‫בפועל אדם יכול להיענש שלוש פעמים על העבירה.‬

‫פסילה ע”י קצין‬

‫1. הזמנה לקצין – השוטר נותן בידי הנהג הזמנה או שהקצין פוסל אותו במקום.‬

‫2. שימוע ואורך הפסילה – חייבים לתת זכות שימוש. אם אדם לא מגיע לקצין, חזקה שהוא ויתר על‬

‫זכות השימוע וניתן לפסול אותו.‬

‫3. ערר לבית משפט – זכותו של הנהג לערער לבימ”ש לתעבורה על הפסילה. על החלטת בימ”ש לתעבורה‬

‫ניתן לערער למחוזי ולעליון בזכות.‬

‫על מה פוסלים – התוספת הרביעית – 03 יום :‬

‫1. אי ציות לתמרור משולש.‬

‫2. נהיגה תחת השפעה.‬

‫3. רכב במצב מכאני מסוכן.‬

‫4. עקיפה בדרך לא פנויה.‬

‫5. עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.‬

‫6. מהירות מעל 03 קמ”ש מהמותר בעירוני, 04 קמ”ש מחוץ לעיר.‬

‫7. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה.‬

‫8. משקל יתר %52.‬

‫9. הסעת נוסעים מעל המותר במונית.‬

‫01. נהג חדש ללא מלווה.‬

‫11. נהג חדש מסיע יותר משני נוסעים.‬

‫21. נהיגה ברשלנות.‬

‫31. כניסה לצומת שלא ניתן לצאת ממנו.‬

‫פסילה ל-06 יום – תאונת דרכים :‬

‫1. תלוי בנהג )נהג צעיר וכו'(.‬

‫2. תלוי בסעיפי העבירה.‬

‫3. מידת הרשלנות של התאונה.‬

‫4. עבר תעבורתי.‬

‫5. מזל ומקום.‬

‫פסילה של 09 יום – תאונה קטלנית :‬

‫אם יש יסוד סביר להניח שיוגש כ”א – חייבים לפסול, אין שק”ד לקצין.‬

‫מה זה יסוד סביר – ראיות לכאורה.‬

‫הערות :‬

‫קצין יכול לפסול ל-03, 06, 09 או לא לפסול בכלל – אין לו שק”ד לפסול לתקופות אחרות.‬

‫בית המשפט בודק מסוכנות לפי: 1. חומרת התאונה ונסיבותיה. 2. עברו של הנאשם )הרשעות קודמות,‬

‫נהג צעיר(.‬

‫בעיה להגן על הנאשם – אם לא הוגש כ”א עדיין, המדינה לא חייבת להעביר לסנגור את חומר החקירה.‬

‫בתאונה קטלנית – קשה לבטל פסילה מנהלית, רק אם יש בעיה חמורה בראיות התביעה.‬

‫הליך שימוע פגום – יכול להביא לביטול הפסילה, קצין לא שמע את הנהג לפני שפסל אותו.‬

‫טענות הקשורות למסוכנות – אם הנהג הוא בעל עבר תעבורתי נקי, זה יכול לפעול לטובתו.‬

‫פסילת רשיון עד תום ההליכים – בעבירות של גרם מוות או בעבירות אחרות במקרים מיוחדים – עבירות‬

‫נהג יכול להיפסל ל-03 יום מנהלית, אח”כ יקבל חזרה את הרשיון וינהג, לאחר מכן תוגש בקשת פסילה‬

‫עד תום ההליכים – למרות שהרשיון הוחזר לו, אין מניעה לבקש פסילה עד תום ההליכים.‬

‫אם לא הוגש כ”א תוך שלושה חודשים מיום הפסילה – תבוטל הפסילה, אלא אם כן בית המשפט יורה‬

‫אחרת. שישה חודשים – ביטול הפסילה סופית.‬

‫תיקון שיכנס לתוקף ב-7002.8.1 – הוגש כ”א נגד אדם בעבירה שגרמה לת”ד שבה נהרג אדם, יורה בית‬

‫המשפט על פסילתו עד תום ההליכים.‬

‫החרמת/השבתת כלי רכב לתקופה של חודש :‬

‫ס’ 75)א( – בעבירות לפי התוספת השביעית – בסמכות קצין משטרה ליטול את רשיון הרכב. אם יש לו‬

‫יסוד סביר להניח שיוגש כ”א, בסמכותו למסור הודעת איסור שימוש ברכב ל-03 יום וליטול את רשיון‬

‫הרכב.‬

‫רשימת העבירות:‬

‫1. הובלת מטען חורג העולה על המשקל הכולל המותר על פי רשיון הרכב‬

‫2. הסעת נוסעים מעל המספר המותר בחוק‬

‫3. הסעת נוסעים בשכר ללא היתר‬

‫4. הסעת נוסעים במונית מעל המספר המותר על פי רשיון הרכב‬

‫5. נהיגה ברכב ציבורי או אוטובוס פרטי או רכב מסחרי, מעבר למספר השעות הרצופות המותרות‬

‫לנהיגה‬

‫6. שימוש ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש‬

‫7. נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג‬

‫8. בעל רכב המתיר למי שאינו מורשה לנהיגה באותו סוג רכב לנהוג ברכבו.‬

‫9. נהיגה בזמן פסילת רשיון הנהיגה‬

‫01. נהג חדש בתקופת ליווי ללא נהג מלווה וכן נהג חדש שטרם מלאו לו 12 המסיע יותר משני נוסעים ללא‬

‫נהג מלווה‬

‫11. נהיגה במצב של שיכרות או תחת השפעת סמים‬

‫21. נהג המעורב בתאונת פגע וברח- הפקרת פצוע לאחר היפגעותו בתאונת דרכים‬

‫31. אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל בהתקרב הרכבת או כשהרכבת נראית או נשמעת או משמיעה אות‬

‫אזהרה.‬

‫41. אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כאשר המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה או‬

‫מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה.‬

‫הקצין שומע את הנהג, נותן לו צו להביא את הרכב לחניון סגור. הרכב מובא לחניון ונבדק. לאחר 03 יום‬

‫הרכב משוחרר. הנהג משלם דמי החסנה על התקופה.‬

‫איך תוקפים את ההחלטה? ס’ 75)ב( :‬

‫1. הרכב נלקח ללא ידיעתו או הסכמתו של הבעלים.‬

‫2. מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, שעשה ככל שביכולתו למנוע את העבירה.‬

‫3. קיום נסיבות המצדיקות את ביטול ההשבתה.‬

‫המטרה של ההשבתה – הרתעת מתירי שימוש, כמו במקרה של נהג חדש שמבצע עבירות ברכב של‬

‫ההורים.‬

‫השבתה שיפוטית של רכב – ס’ 75)ג( – בית המשפט יכול להורות על השבתת הרכב לתקופה של עד 06‬

‫יום אם הוא מרשיע את הנהג בעבירה לפי התוספת השביעית. בפועל זה לא קורה – הנהג ימכור את הרכב‬

‫לאחר אם ידע שיש סכנה שיושבת.‬

‫מכשירים אלקטרוניים לאכיפת חוקי התנועה‬

‫פס”ד בראונשטיין – נקבעו תנאים להפעלת מכשיר אכיפה אלקטרונית:‬

‫1. המכשיר אמין.‬

‫2. השוטר מיומן.‬

‫3. המכשיר הופעל בהתאם לכללים ברורים.‬

‫ממא”ל מולטנובה – מצלמה המופעלת מרכב או מעמוד נייח. עובדת לפי אפקט דופלר ומצלמת את‬

‫התמונה על סרט פילם. במטא”ר מפתחים תשליל, מגדילים ומזהים את מספר הרכב. אם יש שתי מכוניות‬

‫בצילום, בודקים עם שבלונה. אם יש יותר מרכב אחד בין הקווים, התמונה נפסלת כי יש ספק איזה רכב‬

‫צולם. הנהג מקבל דוח הביתה, ובאפשרותו לקבל את צילום הרכב. אם הוא מבקש את הצילום, מפתחים‬

‫לו את התמונה ושולחים. ניתן גם לבקש הגדלה של הצילום במידה והצילום לא ברור. המכשירים פועלים‬

‫ינשוף – מכשיר לגילוי רמת אלכוהול בנשיפה. לפני ההפעלה נדרשת בדיקה של המכשיר וכיול עם בלון‬

‫המכיל אדי אלכוהול. הנהג נושף לתוך פיית נשיפה ליטר של אויר, והמכשיר מוציא סרט הדפסה עם‬

‫הממצאים. חייבים שתי מדידות רצופות כדי לקבוע רמת אלכוהול. עושים ממוצע בין שתיהן. אסור שיהיה‬

‫הבדל של יותר מ-%01 בין המדידות. אם הנהג לא נושף מספיק אויר, המכשיר יראה מדידה פסולה. בכל‬

‫נשיפה חייבים לשים פיה חדשה במכשיר. לפני המדידה מחכים 51 דקות, בהן מוודאים שנהג לא שתה, לא‬

‫אכל ולא הקיא. השוטר ממלא דוח על כך.‬

‫‪ – VASCAR‬מכשיר למדידת מהירות באמצעות הזמן שהרכב עובר בין שתי נקודות. ניתן להשתמש בו‬

‫בעיקר בכבישים ישרים וארוכים כמו כביש הערבה. המכשיר מותקן בניידת, ויש לו קשר עין עם שתי‬

‫נקודות. הוא מודד את הזמן שלרכב לוקח לעבור בין שתי הנקודות ומחשב את המהירות.‬

‫ממל”ז – האמצעי הפופולרי ביותר בשימוש ע”י המשטרה. משתמש בקרן ליזר כדי למדוד את המהירות‬

‫של הרכב המתקרב. הוא מראה את המהירות של הרכב ואת מרחק המדידה. המכשיר שנתקף הכי הרבה‬

‫פעמים בבימ”ש. נקבעו בפסיקה תנאים להפעלתו :‬

‫1. קו ראיה נקי מהפרעות.‬

‫2. איסור הפעלה דרך שמשת הרכב.‬

‫3. טווח הפעלה עד 003 מ’.‬

‫4. המפעיל יהיה סטטי.‬

‫5. איסור הפעלה בגשם או בשלג.‬

‫6. בהפעלה בלילה – הרכב הנמדד יהיה בודד ובמקום מואר.‬

‫7. מהמהירות יש להפחית 5 קמ”ש.‬

‫דבורה – מכשיר חדש, נכנס בימים אלה להפעלה. פועל בשיטת הדופלר. מותקן על ניידת וניתן למדוד‬

‫איתו מהירות של רכב בזמן שהניידת בנסיעה, רכב מתרחק או מתקרב. המכשיר לא מודד מרחק אלא רק‬

‫את המהירות.‬

‫* בכל מכשירי האכיפה, נטל ההוכחה הוא על המשטרה – להוכיח שהמכשיר תקין.‬

‫טכוגרף – רושם מהירות, זמן ומרחק במשך 42 שעות על דיסקית המותקנת בלוח השעונים. אוטובוסים‬

‫ומשאיות מחויבים בהתקנה. ניתן לאכוף שעות נהיגה על הנהגים באמצעות טכוגרף – החוק מגביל נהגי‬

‫הסעות ומובילים בשעות נהיגה – 7 שעות מנוחה ביום, איסור לנהוג יותר מ-21 שעות ביום, הפסקה של‬

‫חצי שעה מדי 4 שעות.‬

‫הטכוגרף הוא ראיה קבילה לגבי שעות העבודה, מהירות הרכב, מרחק הנסיעה.‬

‫ניתן לנתח ת”ד באמצעות טכוגרף – בעת ת”ד המכשיר מראה קפיצה ברישום עקב הפגיעה, ניתן לראות‬

‫מה היתה מהירות הנסיעה שלו ברגע הפגיעה.‬

‫עם זאת, יש אכזבה מהטכוגרף כי יש שיטות לעקוף אותו, והמדידה שלו פרימיטיבית – גרף שמסמן עט‬

‫דיו על דיסקית נייר. יש כוונה לעבור בעתיד לטכוגרף אלקטרוני, שיותקן בכל רכב.‬

‫עונשי מינימום ועוגנים בפקודת התעבורה‬

‫ס’ 83 – פסילת מינימום לשלושה חודשים :‬

‫1. עבירות מהתוספת הראשונה.‬

‫2. עבירות מהתוספת השניה שגרמו לחבלה או לנזק רכוש:‬

‫3. עבירת תעבורה שגרמה לחבלה של ממש.‬

‫עבירות המפורטות בתוספת הראשונה :‬

‫1. נהיגה ללא רשיון או התרה לנהוג לנהג ללא רשיון.‬

‫2. נהיגה ללא מלווה.‬

‫3. אי עצירה מתאונה ומסירת פרטים.‬

‫4. נהג חדש מתחת לגיל 12 מסיע יותר משניים.‬

‫5. עקיפה בדרך לא פנויה‬

‫6. נהיגה תחת שכרות/סמים‬

‫7. הסעת נוסעים מעל למותר.‬

‫8. נהיגה ברכב שהורד מהכביש.‬

‫9. התנהגות בתאונת דרכים שגרמה פגיעה בגוף ,.‬

‫העבירות בתוספת השניה – רק אם התרחשה תאונת דרכים שיש בה חבלה של ממש )רשימה חלקית(:‬

‫1. נהיגה בקלות ראש.‬

‫3. ליקויים במערכת ההיגוי.‬

‫4. עצירה לפני מסילת ברזל.‬

‫5. ליקויים במערכת ההיגוי ובבלמים.‬

‫6. אי ציות לתמרור תן זכות קדימה או עצור.‬

‫7. מהירות העולה מעל 03 קמ”ש מהמותר בדרך עירונית, ומ-04 קמ”ש בדרך שאינה עירונית.‬

‫ההבדלים בין סעיפי פסילת המינימום:‬

‫1. בתוספת הראשונה – אין צורך בכל תאונה על מנת להטיל אשמה.‬

‫2. בתוספת השניה – יש צורך בתאונת דרכים על מנת להיפסל )יש צורך בסעיפי “תוספת”(.‬

‫3. אם יש חבלה של ממש, בכל סעיף, קיימת חובת פסילה.‬

‫מהי חבלה של ממש? מקובל שכל שבר/תפירה/פצע נחשב חבלה של ממש.‬

‫ס’ 63 – קובע שלא ניתן לפסוק פחות מפסילת מינימום אלא אם נאמר שמותר. בפועל בכל סעיף נאמר‬

‫שבית המשפט יכול לחרוג מההוראה מטעמים שירשמו.‬

‫פסילות על תנאי – יופעלו כאשר נעברה כל עבירה מהתוספת הראשונה והשניה – לבימ”ש יש חובת‬

‫הפעלה.‬

‫חריג לכלל ההפעלה – ס’ 63)ו-ח( – אפשר לבקש לא להפעיל פסילה בפעם הראשונה, אולם רוב השופטים‬

‫לא יעתרו לכך.‬

‫93א – פסילת מינימום בעבירת נהיגה בשכרות – שנתיים. אם אדם נתפס פעמיים באותה שנה – פסילת‬

‫מינימום של 4 שנים.‬

‫גרם מוות ברשלנות – שלוש שנים פסילת מינימום, מאסר – שלוש שנים ולא פחות מ-6 חודשים.‬

‫שבל”ר – שלוש שנים.‬

‫ס’ 93 – אם אדם הורשע פעמיים בטווח של שנתיים בעבירה מהתוספת הראשונה או השניה שגרמה‬

‫חבלה של ממש – פסילה של שנה )נדיר יחסית(.‬

‫הסעה בשכר ללא רשיון מונית – ס’ 44א – שנה פסילת מינימום.‬

‫אי עצירה בפני מחסום רכבת – ס’ 56 – מאסר שלוש שנים ולא פחות מחודש.‬

‫עבירות מין שבוצעו ברכב – ניתן לפסול רשיון נהיגה ל-3 שנים.‬

‫סיווג הפסילה – ס’ 63א – במידה ולנהג יש רשיונות למספר סוגי רכב, יכול בית המשפט לסווג את‬

‫הפסילה לסוג רכב מסוים בלבד )לדוגמה, לפסול רשיון נהיגה לרכב ולהשאיר רשיון לקטנוע(.‬

‫נהיגה ללא ביטוח – ס’ 2 לפקודת הביטוח – פסילה של שנה. לא עושים שימוש בס’ זה.‬

‫פסילת מינימום לא חלה על רשיון צבאי – ס’ 14א – בית המשפט יכול להחליט שהפסילה לא תחול על‬

‫רשיון צבאי, למעט ת”ד קטלנית והפקרה לאחר פגיעה. הצבא לעיתים מחמיר ושולל לנהגים רשיונות‬

‫לאחר הרשעה בבימ”ש אזרחי.‬

‫באופן תיאורטי, על כל עבירה בפקודת התעבורה יש מאסר של שנתיים.‬

‫הביקורת על עונשי המינימום :‬

‫1. עודף כליאה וענישה.‬

‫2. פגיעה בחלשים ובמיעוטים, כי החזקים מתגוננים באמצעות עו”ד.‬

‫3. חוסר נוחות של השופטים.‬

‫עונשי המינימום הפכו להיות עוגנים – התובע מבקש מעבר למינימום, הסנגור מבקש להקל מתחת‬

‫למינימום. התוצאה היא שעונשי המינימום הביאו להקלה בענישה, כי עונשי המינימום הפכו להיות עונשי‬

‫המקסימום.‬

‫תאונות דרכים‬

‫לקוח מגיע אליך עם כ”א באשמת גרימת ת”ד :‬

‫1. קרא בעיון את כתב האישום, את סעיפי האישום ובדוק את פסילות המינימום.‬

‫2. צלם את כל חומר החקירה הנמצא בידי התביעה.‬

‫3. הבן היטב את גרסת הלקוח.‬

‫4. הבן היטב את תפקידו של הבוחן המשטרתי ואת דו”ח התאונה.‬

‫הדרך לניתוח תאונה לטובת הלקוח :‬

‫על הסנגור לבוא לשופט ולהראות לו שהתאונה קרתה אחרת ממה שטוענת התביעה. עליו ליצור ספק סביר‬

‫בגרסת התביעה. מספיק לעורר את הספק הסביר לגבי חומר החקירה הרלבנטי לטענת ההגנה.‬

‫בחקירה נגדית, על הסנגור להמנע מלשאול שאלות שהוא לא יודע את התשובה להן, לא יודע מה העד‬

‫הערות :‬

‫1. שגיאות קלות בכ”א – ניתן לתקן כ”א בכל עת עד גז”ד. טעות בכ”א לא מביאה לזיכוי.‬

‫2. עניין ההחלקה – קיימת חזקה משפטית שרכב לא מחליק סתם. אם החליק והתרחשה ת”ד – אשמת‬

‫הנאשם. נטל ההוכחה עובר לנאשם לספק הסבר סביר להתרחשות התאונה. שמן על הכביש – צריך‬

‫להופיע בדוחות המשטרה שהיה שמן, לא ניתן להעלות גרסה זאת לראשונה במשפט.‬

‫3. בדיקת שדה ראיה – התרחשה ת”ד. נהג הגיע לצומת ונכנס אליו מבלי לתת זכות קדימה. טוען שלא‬

‫ראה את הרכב השני, שהגיע מהר מאוד לצומת. הבוחן בודק את שדה הראיה שקיים בצומת, ומחשב‬

‫באיזו מהירות היה צריך לנסוע הרכב כדי שלא יבחינו בו במועד. את המהירות של הרכב הוא מחשב‬

‫לפי סימני הבלימה או טכוגרף.‬

‫פסקי דין מעניינים ושונים בתעבורה‬

‫מ”י נ’ זיגלשיפר – ת”ד, נהג נמלט מהמקום. העדים זיהו אותו ורשמו מספר חלקי. עצרו אדם, העיד‬

‫שלקח את האוטו מהבית ב-00:41, אחיו העיד שלקח את האוטו מהבסיס ב-00:41. לא היה ניתן להרשיע‬

‫את הנהג לפי חזקת הבעלות כי הרכב רשום ע”ש הסב, שנפטר.‬

‫מ”י נ’ עלי סלמאן – נהג מונית שסירב להסיע עיוורים בטענה שהוא מוסלמי ואסור לו להסיע כלב.‬

‫הואשם בסירוב לא סביר ובעבירה על חוק נגד אפליית עיוורים. הוא זוכה מסירוב כי הזמין מונית אחרת,‬

‫אבל הורשע לפי חוק אפליית עיוורים.‬

‫מ”י נ’ פריטש – נהג נתפס במהירות בק”מ 23 בכביש מס’ 1, ליד לטרון. במפות מופיע השטח כשטח‬

‫הפקר. טען שאין סמכות לשפוט אותו. נקבע שיש שליטה אפקטיבית של מ”י, הוא הורשע.‬

‫מ”י נ’ גגולה – נהג קיבל דוח על עצירה במקום אסור. טען בפני השוטר שביתו לא חשה בטוב. השוטר לא‬

‫הסכים לשמוע ולא הסכים לרשום את הגרסה. הצמיד את הדוח לחלון למרות שהנהג היה ברכב. השוטר‬

‫טען בבימ”ש שהוא לא יודע אם הנהג הביא את הרכב למקום. בימ”ש זיכה את הנהג.‬

‫מ”י נ’ אגד – הוטל 000,02 ₪ קנס על אגד בגין איחור לא סביר של אוטובוס. החוק קובע שחברת‬

‫אוטובוסים חייבת לפעול לפי הרשיון שלה.‬

‫מ”י נ’ קמחי – אין לבקש מהנהג מה שהתמרורים לא מבקשים ממנה. נהג זוכה מחניה במקום אסור, חנה‬

‫במזלג, על המדרכה לא הופיע סימון איסור חניה, השוטרת טענה שהמקום מסוכן לחניה. נקבע שאם‬

‫המקום מסוכן, יש לשים תמרור שאוסר חניה. מקרה דומה – קו מקווקו – נהג נאשם בעקיפה מסוכנת כי‬

‫יש שם סיבוב. בימ”ש קבע שאם המקום מסוכן, יש לסמן במקום קו הפרדה רצוף.‬

‫מ”י נ’ אבוקסיס – שוטר עצר רוכב אופנוע שנדרש להרכיב משקפיים בנהיגה. הרוכב אמר לו שיש לו‬

‫עדשות מגע. השוטר דרש ממנו להוציא את העדשות, ירד גשם והרוכב סירב. הוא זוכה – הדרישה אינה‬

‫מידתית.‬

‫כ”א לא קריא – המדינה קיבלה הוצאות בגין דוח לא קריא שהוגש לנהג.‬

‫כ”א על מהירות ללא ציון מקום העבירה המדויק – נפסל.‬