פוסט: חוק אוהם

מטרות המעבדה:
א. הוכחת חוק אוהם.
ב. הצגת תלות ההתנגדות בטמפרטורת הנגד.
ג. מציאת והוכחת הקשר בין אורך הנגד להתנגדותו.
ד. מציאת ההתנגדות האלקטרומניע של הסוללההפנימית והכוח.

הציוד הנחוץ:
א. תיילים מוליכים.
ב. תנינים.
ג. נגדים.
ד. אמפרמטר.
ה. וולטמטר.
ו. פוטנציומטר.
ז. סוללות.
ח. בתי סוללות.
ט. סרגל 1מ’.

חלק א הוכחת חוק אוהם.

נבנה את המערכת המשורטטת.
נשנה את מצב הפוטנציומטר לשבעה מצבים שונים.
בכל אחד מהמצבים נמדוד את הזרם הזורם דרך
הנגד 1R ואת הפרש הפוטנציאלים בין קצוותיוץ
עפ”י המדידות הנ”ל ניתן למצוא את 1R באופן מעשי
עם זאת 1R נתון לנו בצורה תיאורטית 1R= 560
עפ”י השוואת שני הגדלים ניתן לאמת את חוק אוהם
ולמצוא אחוזי סטייה.

חלק ב הצגת תלות התנגדות הנגד בטמפ’.

נבנה את המערכת מניסוי א’ אך נחליף את הנגד בנורה
נחזור על הניסוי,נשרטט את המתח כתלות בזרם ולפי
גרף זה ששיפוען הוא R וידוע שהתנגדות הנורה תלויה בזרם
הזורם דרכה ניתן לעמוד על תלות ההתנגדות בטמפ’.

חלק ג חקירת התנגדות התיל כתלות באורכו.

נבנה את המערכת הבאה:
נבצע כשש מדידות כשבכל מדידה משנים את אורכו
של התיל בהפרשים של 0.2 מ’.
נשרטט גרף המתאר את תלות התנגדות הנגד באורכו.
ע”י קרוב נמצא את שפוע הגרף המעשי.
נמצא ע”י חישובים את ערך התיאורטי.
ע”י השוואת שני הגדלים נאמת את הנוסחאות ונמצא
אחוזי סטייה.

חלק ד מציאת הכוח האלקטרומניע וההתנגדות הפנימית של הסוללה.

נבנה את המערכת הבאה:
נבצע 7 מדידות, לכל אחת מתח וזרם שונים.
נשרטט גרף המתאר את ערך המתח כתלות בזרם
ע”י קירוב נמצא נוסחה המתארת את התלות.
נשווה את הנוסחה לנוסחה התיאורטית.
עפ”י ההשוואה נמצא את

עיבוד תוצאות הניסויים

חלק א’
ניתן לראות כי הקו המייצג את הפונקציה V=R*I הוא קו ישר כלומר R קבוע ערכו המעשי כערך השיפוע 0.5573 לעומת ערכו התאורטי של 0.560
סטייה:

חלק ב’
ניתן לראות כי השיפוע בפונקציה I*R=V , המתאר את ההתנגדות של הנורה גדל ככל שגדל הזרם, ועמו טמפרטורת הנורה, כלומר התנגדות הנורה גדלה עם התחממותה וזאת בהתאם לנוסחה:

חלק ג’
בניסוי ג’ ניתן לראות את הקשר בין ההתנגדות לאורך הנגד, מצורתו של הגרף ניתן להסיק שקיים בין הגדלים יחס ישר:

חלק ד’
בחלק זה מחשבים את התנגדותה הפנימית של הסוללה ואת הכוח האלקטרומניע שלה, וזאת עפ”י הגרף והנוסחה.
צורתו הישרה של הגרף מאשרת את הנוסחה הנ”ל שכן השיפוע שלילי כפי שמקדם הזרם בנוסחה הוא שלילי, וקבוע כפי שהתנגדותה הפנימית של הסוללה קבועה.

גורמי שגיאה:

הערכה מוטעית של ההתנגדות:
המוליכים בעלי התנגדות מזערית כנ”ל גם הסוללה
חוסר דיוק ויציבות של הנגדים.
התנגדות מכשירי המדידה אינה נלקחת בחשבון
חוסר דיוק באורכי הנגד המשתנה.
חוסר דיוק בערכיו של הנגד המשתנה
עליית הטמפרטורה במוליכים עקב הזרם גורמת לעלייה בהתנגדות

במכשירי המדידה והחישוב:
א. חוסר דיוק
ב. קירוב התוצאות למספר ספרות מצומצם.

חוסר יציבות המתח אשר מספקת הסוללה.