פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

פרוייקט בפסקל – משחק מגניב מאוד!


uses crt;
const
n=40;

type
location=record
x:integer;
y:integer;
w:char;
end;
pos=^link;
link=record
info:location;
next:pos;
end;
list=record
anchor:pos;
end;


var
tank, target:location;
d:char;
l_bulet:list;
q:pos;
i, speed, stage, c_shoot, c_hit:integer;
level:char;

procedure list_init(var l:list);

begin
new(l.anchor);
l.anchor^.next:=nil;
end;

function list_prev(l:list;p:pos):pos;
var
q:pos;
begin
q:=l.anchor;
while q^.next p do
q:=q^.next;
list_prev:=q;
end;
procedure add_unit (var l:list);
var
q,p:pos;
begin
new(q);
q^.next:=nil;
p:=list_prev(l, q^.next);
p^.next:=q;
end;
procedure delete(var p:pos; var l:list);
var
q:pos;
begin
q:=list_prev(l,p);
q^.next:=p^.next;
dispose(p);
p:=q^.next;
end;
function last_unit (l:list):pos;
begin
last_unit:=list_prev(l, nil);
end;
function list_empty (l:list):boolean;
begin
if l.anchor^.next=nil then
list_empty:=true
else
list_empty:=false;
end;

procedure m_tank (d:char; var tank:location);
begin
gotoxy(tank.x-2, tank.y);
write(‘ ‘);
gotoxy(tank.x-2, tank.y+1);
write(‘ ‘);
if (tank.x=77) and (d=’6′) then
tank.x:=3
else if (tank.x=3) and (d=’4′) then
tank.x:=77
else if d=’4′ then
tank.x:=tank.x-1
else if d=’6′ then
tank.x:=tank.x+1;
gotoxy(tank.x-2,tank.y);
write (‘ֹֽ׀ֽ»’);
gotoxy(tank.x-2, tank.y+1);
write (‘*****’);
{readkey;}
end;
procedure print_shoot (l_bulet:list);
var
p:pos;
begin
p:=l_bulet.anchor^.next;
while pnil do
begin
gotoxy(p^.info.x, p^.info.y);
write (‘^’);
if p^.info.w=’7′ then
begin
gotoxy(p^.info.x+1, p^.info.y+1);
end
else if p^.info.w=’8′ then
gotoxy(p^.info.x, p^.info.y+1)
else if p^.info.w=’9′ then
begin
gotoxy(p^.info.x-1,p^.info.y+1);
end;
write (‘ ‘);
p:=p^.next;
end;
end;
procedure m_shoot (var l_bulet:list);
var
p:pos;
bu:boolean;
begin
p:=l_bulet.anchor^.next;
while pnil do
begin
bu:=false;
if p^.info.w=’7′ then
begin
p^.info.x:=p^.info.x-1;
p^.info.y:=p^.info.y-1;
end
else if p^.info.w=’8′ then
p^.info.y:=p^.info.y-1
else if p^.info.w=’9′ then
begin
p^.info.x:=p^.info.x+1;
p^.info.y:=p^.info.y-1;
end;
if (p^.info.x=0) or (p^.info.y=0) or (p^.info.x>80) then
begin
if p^.info.w=’7′ then
begin
gotoxy(p^.info.x+1, p^.info.y+1);
end
else if p^.info.w=’8′ then
gotoxy(p^.info.x, p^.info.y+1)
else if p^.info.w=’9′ then
begin
gotoxy(p^.info.x-1,p^.info.y+1);
end;
write(‘ ‘);
delete (p, l_bulet);
bu:=true;
end;
if not bu then
p:=p^.next;
end;
print_shoot (l_bulet);
end;
procedure m_target (var target:location);
begin
gotoxy(target.x+1, target.y-1);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x, target.y);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1, target.y+1);
write(‘ ‘);
dec(target.x);
gotoxy(target.x+1, target.y-1);
write (‘ײִ’);
gotoxy(target.x, target.y);
write (‘ֽ־ֽֽ־’);
gotoxy(target.x+1, target.y+1);
write(‘׃ִ’);
end;
function check_hit (var target:location; var l_bulet:list):boolean;
var
p:pos;
bu:boolean;
i,j:integer;
v,a:integer;
begin
i:=target.x;
j:=target.y;
p:=l_bulet.anchor^.next;
a:=p^.info.x;
v:=p^.info.y;
while ((ai) and (ai+1) and (ai+2) and (ai+3) and (ai+4) and (pnil)) or ((vj) and (vj+1) and (pnil)) do
begin
p:=p^.next;
a:=p^.info.x;
v:=p^.info.y;
end;
if pnil then
begin
gotoxy(p^.info.x,p^.info.y);
write(‘ ‘);
delete(p, l_bulet);
check_hit:=true;
end
else
check_hit:=false;
end;
procedure boom (var target:location; stage:integer; var c_hit:integer);
begin
if stage=1 then
begin
gotoxy(target.x+1, target.y-1);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x, target.y);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1, target.y+1);
write(‘ ‘);
textbackground(red);
gotoxy(target.x+5,target.y-1);
write(‘½’);
gotoxy(target.x+5,target.y+1);
write(‘·’);
gotoxy(target.x+4,target.y);
write(‘ֽ’);
gotoxy(target.x+2,target.y);
write(‘ֽ’);
gotoxy(target.x+2,target.y+3);
write(‘ִ’);
gotoxy(target.x+2,target.y-3);
write(‘ִ’);
gotoxy(target.x+1,target.y-3);
write(‘ײ’);
gotoxy(target.x+1,target.y+3);
write(‘׃’);
gotoxy(target.x+1,target.y+1);
write(‘ײ’);
gotoxy(target.x+1,target.y-1);
write(‘׃’);
gotoxy(target.x,target.y);
write(‘ֽ’);
textbackground(black);
end;
if stage=2 then
begin
gotoxy(target.x+5,target.y-1);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+5,target.y+1);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+4,target.y);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+3,target.y);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+2,target.y);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+2,target.y+3);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+2,target.y-3);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1,target.y-3);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1,target.y+3);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1,target.y+1);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1,target.y-1);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x,target.y);
write(‘ ‘);
textbackground(red);
gotoxy(target.x+8,target.y-3);
write(‘½’);
gotoxy(target.x+8,target.y+3);
write(‘·’);
gotoxy(target.x+6,target.y);
write(‘ֽ’);
gotoxy(target.x+3,target.y);
write(‘ֽ’);
gotoxy(target.x+3,target.y+6);
write(‘ִ’);
gotoxy(target.x+3,target.y-6);
write(‘ִ’);
gotoxy(target.x+1,target.y-5);
write(‘ײ’);
gotoxy(target.x+1,target.y+5);
write(‘׃’);
gotoxy(target.x+1,target.y+2);
write(‘ײ’);
gotoxy(target.x+1,target.y-2);
write(‘׃’);
gotoxy(target.x,target.y);
write(‘ֽ’);
textbackground(black);
end;
if stage=3 then
begin
gotoxy(target.x+8,target.y-3);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+8,target.y+3);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+6,target.y);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+3,target.y);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+3,target.y+6);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+3,target.y-6);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1,target.y-5);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1,target.y+5);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1,target.y+2);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1,target.y-2);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x,target.y);
write(‘ ‘);
target.x:=74;
target.w:=chr(random(3)+1);
target.y:=random(15)+7;
inc(c_hit);
gotoxy(74,1);
write(c_hit);
end;
end;
begin {main}
clrscr;
level:=’1′;
c_shoot:=2500;
c_hit:=0;
list_init(l_bulet);
tank.x:=39;
tank.y:=24;
tank.w:=’8′;
d:=’4′;
target.x:=74;
target.y:=20;
target.w:=chr(3);
speed:=60;
repeat;
if (d=’5′) and (c_shoot0) then
begin
add_unit(l_bulet);
q:=last_unit(l_bulet);
q^.info.x:=tank.x;
q^.info.y:=tank.y-1;
q^.info.w:=tank.w;
dec(c_shoot);
gotoxy(2,1);
write(‘ ‘);
gotoxy(1,1);
write(c_shoot);
end
else if (d=’4′) or (d=’6′) then
m_tank(d, tank)
else if (d=’7′) or (d=’8′) or (d=’9′) then
tank.w:=d;
repeat;
if not list_empty(l_bulet) then
begin
if level=’1′ then
i:=1
else
i:=ord(target.w);
while i1 then
begin
if (stage>0) and (stage1) do
begin
m_target(target);
inc(i);
if check_hit(target, l_bulet) then
stage:=1;
end;
end;
end
else
begin
gotoxy(target.x+1, target.y-1);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x, target.y);
write(‘ ‘);
gotoxy(target.x+1, target.y+1);
write(‘ ‘);
end;
until (keypressed);
d:=readkey;
until d=’`’;
end.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

צ\'אט
 • אמא של נריה ההומו מוצץ בתחת
  נריה יא גיי
  2 August 2020
 • אמא של דימיטרי הגיי שוב
  לך זדיין לא יודעת למה ילדתי אותך תחזור לכוס שלי
  2 August 2020
 • אמא של דימה
  שתוק שתוק יא בן תן למה לפני שאני בא לרמלה מזיין את הכוס של האמ אמא שלך יא בן של זונה מזדיין בתחת . לך לך יא חרא אל תדבר איתי אפילו יא זין בטוסטר אמן יתקע לך זין במאורר תקרה נודרררר
  2 August 2020
 • Beni Goren
  mon deu grigory
  2 August 2020
 • אמא של נריה ההומו
  נריה בני היקר, אם לא היית הילד שלי נודרת הייתי עושה אותך ואגב לדניאל עומד עלייך
  2 August 2020
 • Beni Goren
  priviet
  2 August 2020
 • אמא של גבריאל ההומו
  גבריאל יא הומו גינגי קוקסינל מוצץ בובלולים גיי פידר גבנו
  2 August 2020
 • אמא של דימה
  דימה קוקסינל שמו, אמן יהיה לו זין יא ילדה חרתה
  2 August 2020
 • Beni Goren
  מיאו מיאו
  2 August 2020
 • עומד לי אחושרמוטה
  געע
  30 June 2020
Your Shout