פייסבוק
Facebook Pagelike Widget
פרסומת

סיכום החומר לבחינה בדיני תעבורה

‫סיכום החומר לבחינה בדיני תעבורה‬

‫סמכות ודין‬

‫מקורות דיני התעבורה:‬

‫1. פקודת התעבורה – בסיס מנדטורי, נוסח חדש ב-1691, 87 תיקונים.‬

‫2. תקנות התעבורה – תיקון ב-1691, כ-003 תיקונים.‬

‫הצעת חוק התעבורה היבשתית – הצעת קודקס עדכני.‬

‫שינויים תכופים, חקיקה בשיטת טלאים.‬

‫סמכות השופט ובית המשפט לתעבורה‬

‫מינוי שופטים – במקור היתה כוונה למנות גורמים מומחים מתחום התעבורה לשופטים, לכן נקבעה‬

‫הוראה של שנת נסיון, רק לאחר שלוש שנים מינוי קבוע. כיום הדרישות הן כמו משופטי שלום.‬

‫כל עבירות התעבורה יכולות להידון אצל שופט רגיל, בניגוד לתחום המשפחה. אין סמכות יחודית לבתי‬

‫המשפט לתעבורה.

‫תיק של אלימות ותעבורה – צריך לבדוק שלשופט בתעבורה יש מינוי של שופט שלום, אחרת לא יוכל לדון‬

‫בעבירה הפלילית.‬

‫עבירת הפקרה – ס' 46)ב( – עונש מקסימום של 9 שנים, בעוד ששופט שלום יכול להטיל רק 7.‬

‫סמכות שופט תעבורה :‬

‫1. עבירות תעבורה – על הפקודה והתקנות.‬

‫2. עבירות על פקודת הביטוח )תיאורטי מלבד עבירת נהיגה ללא ביטוח(.‬

‫3. חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים – מוסכים, מוניות, מכירת אביזרי בטיחות. תלונות על מוניות‬

‫ואוטובוסים.‬

‫4. החוק לתיקון דיני העונשין )שבל"ר( – תיאורטי, בד"כ מעמידים לדין על גניבה.‬

‫5. חוק המפגעים – רעשים, זיהום אויר הנגרמים מרכב )תיאורטי(.‬

‫6. ס' 403 לחוק העונשין – עבירה שנעברה ברכב – גרם מוות ברשלנות, ס' 46 לפקודת התעבורה מכיל גם‬

‫עבירה של גרם מוות. הריגה – סמכות של המחוזי בלבד.‬

‫7. חוק שירותי הובלה –הובלת חומרים מסוכנים, הובלה כללית. סנקציות בחוק – קנסות בלבד.‬

‫8. ס' 32)5( לחוק הנהיגה הספורטיבית – נהיגה בכלי תחרותי ללא רשיון תקף.‬

‫דין קטינים במשפט תעבורה‬

‫ס' 54ב לחוק הנוער – עבירת תעבורה של קטין תידון בבימ"ש לתעבורה, למעט נהיגה בשכרות, גרם מוות‬

‫ונהיגה ללא רשיון )בית משפט לנוער(. מעשית רוב שופטי השלום מוסמכים כשופטי נוער. על מעצרים יחול‬

‫חוק הנוער.‬

‫ערעור על פסקי דין בתעבורה‬

‫במקרה רגיל – ערעורים ידונו בפני 3 שופטים במחוזי.‬

‫לתעבורה – סדרי דין מיוחדים – ס' 73)4( לחוק בתי המשפט – דיון בפני שופט יחיד במחוזי, למעט גרם‬

‫מוות ברשלנות ועבירות שדינן פשע )עונש מעל 3 שנים מאסר(.‬

‫דוחות בתעבורה‬

‫העבירות מתחלקות לשני סוגים:‬

‫1. הודעת תשלום קנס – קנס עם ברירת משפט, תוך 09 יום ניתן לשלוח בקשה להישפט.‬

‫2. הזמנה לדין – כוללת תאריך להתייצבות בבית המשפט.‬

‫סמכות נותן הדוח – איך שוטר יכול להחליט על העמדה לדין?‬

‫במקרה רגיל – תובע הוא זה שמחליט על העמדה לדין.‬

‫בתעבורה – כל שוטר יכול להזמין אזרח לדין – ס' 932 לחסד"פ מסמיך את שר המשפטים לקבוע תקנות.‬

‫תקנה 83)א( לתקנות סד"פ קובעת – השוטר רשאי למסור לאדם הזמנה לדין. המטרה: הקלה על ההליכים‬

‫בתעבורה.‬

‫סמכות הודעת תשלום קנס – ס' 822)ב( לחסד"פ – היה לשוטר יסוד להניח שאדם עבר עבירה של ברירת‬

‫משפט, רשאי למסור לו הודעת תשלום קנס.‬

‫על עבירות ברירת קנס במקרים מיוחדים ניתן להגיש גם כתב אישום – אם השוטר מוצא יסוד לנסיבות‬

‫העבירות שעליהן ניתן לתת הזמנה לדין: פניית פרסה, אי שמירת רווח, אי מתן זכות קדימה להולך רגל‬

‫תוך קרבה מסוכנת להולך הרגל, הפרעה וסיכון לתנועה בחניה, משקל יתר %52.‬

‫בעבירות אחרות אין לשוטר שק"ד, חייב לתת ברירת קנס, לחילופין הוא יכול לרשום את פרטי העבירה‬

‫ולהגישה לתביעות, שם יש שק"ד לתת כתב אישום.‬

‫משפטית – השוטר חייב לרשום דוח על כל עבירה, מעשית – שק"ד של המשטרה.‬

‫איך מוסרים הזמנה לנאשם ?‬

‫1. מסירה ביד.‬

‫2. המצאה בדרך הצמדה – על עבירות חניה.‬

‫3. שליחה בדואר.‬

‫למתי ניתן להזמין את הנאשם ? בעבירות פליליות רגילות – מינימום 41 יום, תקופה להיערך.‬

‫בתעבורה – ניתן עקרונית להזמין את הנאשם לשיפוט מיידי. הנאשם יכול לבקש לדחות את המשפט כדי‬

‫למנות לעצמו סנגור. מעשית זה כמעט לא קורה.‬

‫כמה זמן לאחר העבירה ניתן לתת הודעת תשלום קנס ?‬

‫הכלל – הודעת תשלום קנס מתיישנת תוך שנה. אם הנהג לא קיבל הודעה בדואר תוך שנה – לא ניתן‬

‫להעמידו לדין. אם הנהג טוען שלא הוא נהג ומתקיים הליך בירור של הנהג – שנתיים.‬

‫צילום במצלמה – 4 חודשים מיום ביצוע העבירה, 6 חודשים אם מדובר ברכב חדש, אם הנהג טוען שלא‬

‫הוא נהג ברכב – שנה.‬

‫כמה זמן אחרי העבירה ניתן לתת הזמנה לדין ?‬

‫הכלל – תוך שנה. אם מודיעים לנאשם על כוונה להעמידו לדין תוך שנה, ההתיישנות נעצרת.‬

‫במצלמה – 4 חודשים, ניתן לשלוח לנהג הודעה על כך שעבר עבירה, עוצר את ההתיישנות.‬

‫ההבדל בין הזמנה לדין לבין תשלום קנס:‬

‫בהזמנה לדין – מספיק הודעה על העבירה, הזמנה לחקירה כדי להפסיק את מירוץ ההתיישנות.‬

‫בהודעת קנס – צריך הודעה ברורה.‬

‫אין הבדלים לגבי מצלמות.‬

‫הפסיקה קבעה שאם השוטר עוצר את הנהג בכביש ומודיע לו שעבר עבירה, ההתיישנות נעצרת.‬

‫מה יכול לעשות מקבל הקנס?‬

‫1. תשלום תוך 09 יום.‬

‫2. הגשת בקשה לתביעות לביטול הקנס תוך 03 יום – פניה לאגף פניות ציבור במשטרה.‬

‫3. לשלוח בקשה להישפט תוך 09 יום.‬

‫ס' 032 לחסד"פ – אם אדם מבקש להישפט, שולחים לו הזמנה למשפט תוך שנה. לעומת זאת, בית‬

‫המשפט רשאי לקיים את המשפט גם אם ההודעה ניתנה באיחור. אסור לבית המשפט להפחית מהקנס‬

‫הנקוב בהודעה.‬

‫שיעורי קנסות – קבועים – 001, 052, 005, 057, 0001.‬

‫חזקות בתעבורה‬

‫1.‬

‫2.‬

‫3.‬

‫4.‬

‫5.‬

‫הדוח הינו כמו כתב אישום.‬

‫לא באת לדיון – כאילו הודית. חל בכל עבירות תעבורה שלא גרמו ת"ד עם חבלה של ממש. אי הגעה‬

‫בכל שלב של המשפט יכולה להיחשב כהודאה. לא ניתן לפסוק מאסר או מאסר על תנאי בהיעדר‬

‫הנאשם. הנאשם יכול להגיש בקשה לביטול גז"ד בהיעדר עם הנימוקים.‬

‫תשלום הקנס – הודאה.‬

‫חזקת מסירה – נשלח בדואר רשום, כאילו הגיע. 51 יום מיום המשלוח – רואים את ההודעה כאילו‬

‫הגיעה ליעדה. על הנאשם מוטל הנטל להוכיח שלא קיבל את ההודעה.‬

‫חזקת הבעלים – בעל הרכב אחראי. עליו מוטל נטל ההוכחה להוכיח שלא נהג ברכב.‬

‫בעל רכב:‬

‫א. הבעל הרשום ברשיון הרכב.‬

‫ב. ברכב שכור – מי שמחזיק ברכב מכח הסכם עם חברת השכירות יחשב בעלים.‬

‫ג. חברה – מנהל פעיל, שותף או עובד מנהלי בכיר, האחראי לרכב.‬

‫ד. רכב הרשום על קטין – הורה או אפוטרופוס.‬

‫פס"ד מודיעים – נטען שאין אחריות פלילית לחברה, רק אורגנים אחראים בפלילים. נפסק שניתן‬

‫להטיל קנס על החברה עצמה. בפועל לא מאשימים אורגנים בחברה.‬

‫האם ניתן להרשיע אדם לפי החזקות בעבירות הדורשות יסוד נפשי?‬

‫פס"ד כמאל הייב – נהג ברח משוטרים, בעל הרכב הואשם בנהיגה בפסילה. לבסוף הורשע לפי זיהוי אבל‬

‫אם בעל רכב נמצא בפסילה והרכב צולם בנהיגה, אם הוא מוכיח ששהה בחו"ל, יקשה להרשיע אותו‬

‫בנהיגה בפסילה.‬

‫פסקי דין שאישרו את סדרי הדין מיוחדים לתעבורה :‬

‫סרגובי – טען שרק תובע מוסמך להגיש כ"א. הטענה נדחתה.‬

‫זלישניק – טען שלא נשלחה לו הזמנה לפי הטופס הקבוע בתקנות סד"פ. הטענה נדחתה.‬

‫נאיל – טען כנגד דוח רגיל )אי ציות לתמרור(, שלא ניתנה לו זכות שימוע בפני השוטר. הטענה נדחתה.‬

‫מאג'ד – אי חידוש רשיון 5 חודשים. כ"א על אי חידוש 6 חודשים. בית המשפט הטיל עונש כבד – 54 יום‬

‫פסילה בגלל עבר תעבורתי. המחוזי קבע לשוטר אין שק"ד, רק בנסיבות מחמירות. נפסק שהוא ישלם את‬

‫סכום הקנס המקורי בלבד.‬

‫בקשי – נקבע ששוטר יכול לרשום את הדוח גם אם לא ראה בעצמו את העבירה, השוטר מקבל משוטר‬

‫אחר או מאזרח את פרטי העבירה.‬

‫הלר וארביב – הזמנה לחקירה בתוך שנה מפסיקה את ההתיישנות.‬

‫שבת – דו"ח נשלח בדואר לאחר שנה ו-7 חודשים. נפסק שאין התיישנות כי השוטר הודיע לנהג על‬

‫העבירה בעת רישום הדוח.‬

‫היסוד הנפשי בעבירות תעבורה‬

‫כמעט לא עוסקים ביסוד הנפשי בתעבורה.‬

‫היסוד הנפשי הנדרש:‬

‫1. מחשבה פלילית – מודעות או עצימת עיניים לרכיב ההתנהגותי. בעבירות תוצאה נדרש:‬

‫א. כוונה.‬

‫ב. פזיזות מסוג אדישות‬

‫ג. פזיזות מסוג קלות דעת.‬

‫2. רשלנות‬

‫3. אחריות קפידה.‬

‫בעיות בתעבורה בגלל הניסוח בטלאים – ס' 26 – נוהג בקלות ראש דינו שנתיים מאסר, פסילת מינימום‬

‫של 3 חודשים. תקנה 12)ג( – לא ינהג אדם בקלות ראש. אין פסילת מינימום.‬

‫פס"ד שוויקי – נקבע שכדי להוסיף את רכיב הרשלנות )ס' 26( צריך להוסיף יסוד מסוים לעבירה. לדוגמה‬

‫– פנה שמאלה ללא זכות קדימה ודיבר בפלאפון.‬

‫אחריות קפידה – לאחר תיקון 93 לחוק העונשין. יש לציין במפורש שעבירה מסוימת היא עבירת אחריות‬

‫קפידה. החזקה היא שנדרש יסוד נפשי לעבירה אלא אם מצוין שהיא אחריות קפידה.‬

‫בתי משפט לא יכולים ליצור עבירות אחריות קפידה, אבל מה שהיה בעבר אחריות מוחלטת יחשב אחריות‬

‫קפידה. ס' 22 לחוק העונשין – אדם צריך להוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה, לא ניתן להטיל‬

‫מאסר על אחריות קפידה.‬

‫פס"ד לקס – נקבע בפסיקה שעדיין ניתן להכריז על עבירות כעבירות אחריות קפידה. הדיון עסק בעבירות‬

‫מיסים, הנאשמים טענו לאחריות קפידה כדי שלא יפסקו מאסר. בייניש קבעה שניתן לקבוע לגבי עבירות‬

‫שלא דנו בהם בעבר שהן אחריות קפידה – עבירות אחיות לעבירות אחריות קפידה.‬

‫פס"ד חג'ג' – נהיגה ללא רשיון, נקבע שזו אחריות קפידה ולא ניתן לפסוק מאסר. כדי לפסוק מאסר צריך‬

‫להוכיח יסוד נפשי.‬

‫פס"ד לוי – התרה לעובדת לנהוג ללא רשיון, הצהירה שיש לה רשיון. אין יסוד נפשי, נפסק שהוא אחראי‬

‫לעבירה כי לא עשה כל שביכולתו למנוע את העבירה. נפסק שהעבירה דורשת יסוד נפשי.‬

‫פס"ד מנטיבנד – תקלה במערכת ההיגוי, הורד מהכביש ונרשם לו דוח. נקבע שנהג לא אמור להבחין‬

‫בתקלה ולכן לא אחראי.‬

‫פס"ד אוחנה – בשלום נקבע שהוא נהג ברכב ללא טסט. המחוזי פסק שזו לא אחריות קפידה – דרוש יסוד‬

‫נפשי של מחשבה פלילית. הבעלים הוא האחראי ולא הנהג. נמצא בערעור בעליון.‬

‫נהיגה בשכרות‬

‫קיימת מגמה של החמרה בענישה בעבירות שכרות‬

‫5991 – ס' 93א – פסילת מינימום של שנתיים בעבירת שכרות. 4 שנים על עבירה חוזרת תוך שנה.‬

‫5002 – ס' 75א – סמכות השבתת רכב ל-03 יום לקצין משטרה בעבירת נהיגה בשכרות.‬

‫עד לתיקון 27 לפקודה )5002(:‬

‫בדיקה עיקרית – בדיקת דם בבי"ח.‬

‫סירוב להיבדק – עבירה נפרדת, עונש קל יותר משכרות.‬

‫צורך בסיבה סבירה כדי לדרוש בדיקה.‬

‫פס"ד לאוניד לוין – נקבע שצריך הסכמת החשוד לביצוע בדיקת דם, בהתאם לחוק סד"פ )חיפוש בגוף‬

‫החשוד(.‬

‫תיקון 27 לפקודה :‬

‫1. העברת נטל הראיה על הנבדק – ס' 46ב – אם אדם נבדק במכשיר תקין ומכויל ונמצא שיכור, בימ"ש‬

‫יקבל זאת כראיה להיותו שיכור. על הנאשם מוטל הנטל להוכיח שהמכשיר לא תקין.‬

‫2. הטלת חובה בדיקת נשיפה על נבדק גם ללא חשד . בדיקות דם ושתן דורשות הסכמה.‬

‫3. מעבר מבדיקת דם לבדיקת נשיפה – נוחה, יעילה, מיידית. 042 מיקרוגרם בליטר אויר נשוף יחשב‬

‫שיכור.‬

‫4. המסרב להיבדק דינו כשיכור .‬

‫בעיה – מי צריך לאשר את המכשיר? ס' 46 אומר – שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות. תקנה 96 –‬

‫מכשיר שאישר שר הבריאות בהתייעצות עם שר התחבורה. האישור שקיים היום הוא של שר הבריאות מ-‬

‫0002.‬

‫ניתן להוכיח שכרות לפי התנהגות – פס"ד סודקי – שמגר קבע כי הבדיקה המדעית )בדיקת דם( לא‬

‫חוסמת את הדרך להוכיח שכרות ע"פ התנהגות. עם זאת, קשה להוכיח שכרות רק ע"פ התנהגות, בעיקר‬

‫כשהנהג דורש להיבדק במכשיר.‬

‫בעיות בבדיקת השכרות‬

‫1. בדיקת המאפיינים – נוהל פנימי של המשטרה, לא כתובה בחוק.‬

‫2. 51 דקות – יש להמתין 51 דקות לפני הבדיקה, מבלי לאכול/לשתות/להקיא. לא כתוב בחוק שמותר‬

‫לעכב את הנהג 51 דקות. מצד שני החוק קובע שהנהג חייב לשהות עם השוטרים כל זמן הבדיקה.‬

‫3. נוסח התקנות בעייתית – התקנות לגבי כיול המכשיר לא ברורות.‬

‫4. ענישה בעייתית ולא מדרגית – שנתיים פסילה בכל מקרה. הפרקטיקה של השופטים – להקל‬

‫כשהבדיקה הראתה ערך קרוב ל-042.‬

‫5. פער הזמן בין הבדיקה לנהיגה – בעיקר בעייתי בבדיקות דם בבי"ח לאחר תאונה. הבדיקה מראה מהי‬

‫רמת השכרות של האדם 3 שעות אחרי התאונה ולא בזמן התאונה )עקומת פירוק האלכוהול בגוף(.‬

‫6. טענות שונות – לחות באויר, קפיצות של 5, רווחים בין הבדיקות, הפרשים.‬

‫דוחות חניה של עיריות‬

‫פס"ד סצ'י – ב-59' נקבע שדוחות חניה הם חטא, התיישנות 3 שנים. נקבע שדוחות עירייה מתיישנים תוך‬

‫3 שנים.‬

‫התיישנות עבירות – ס' 9 לחסד"פ : בחטא – שנה אחת.‬

‫ס' 01 – התיישנות עונשים – עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו – בחטא – 3 שנים.‬

‫גביית קנסות – מספיק לשלוח מכתב רשום לכתובת בעל הרכב.‬

‫הרציונל בהתיישנות עבירות – הגשת כ"א תוך זמן קצוב, זכרון טרי, שמירת ראיות, אין אינטרס ציבורי.‬

‫התיישנות עונשים – ארוך יותר מהתיישנות עבירות, אין טעם בענישה מאוחרת, קשה לפקח ולזכור מה‬

‫אירע.‬

‫מה ניתן לעשות במקרה של דוח חניה שהתקבל מעיריה?‬

‫1. ביטול פס"ד – הגשת בקשה לביטול הדוח לבית המשפט לעניינים מקומיים. בעייתי – בימ"ש יבטל‬

‫דוח רק במקרים נדירים.‬

‫2. התיישנות עבירה – טענה שהדוח נשלח לכתובת לא שלך. הבעיה היא שבד"כ האדם נחשב כאילו‬

‫הורשע משום שלא הגיש בקשה להישפט תוך 09 יום. קודם לכן צריך להגיש בקשה להארכת מועד‬

‫להישפט – תאושר במקרים חריגים מאוד.‬

‫3. התיישנות העונש – במידה ועברו 3 שנים והעונש לא בוצע – פס"ד הצהרתי, בימ"ש שלום.‬

‫4. תביעה נזיקית על פעולות – בימ"ש אזרחי כולל תביעות קטנות. הכוונה היא לפיצוי בגין נזק שעשתה‬

‫העירייה )עיקולים בעיקר(.‬

‫הפסקת מירוץ ההתיישנות של העונש – בסצ'י קבעו שמספיקה הודעה לנאשם על החובה לשלם את‬

‫הקנס.‬

‫כיצד מוכיחים משלוח הודעה? תקנה 44א לסד"פ – משלוח דואר רשום לאחר 51 יום – רואים אותו‬

‫כנדרש. לעיריה אין אישור ספציפי לגבי משלוח כל הודעה אלא דוח תקופתי. יש בימ"ש שקיבלו זאת‬

‫לאחר זיכוי מדוח חניה – האם ניתן לתבוע פיצוי בהליך אזרחי? בבימ"ש אזרחי עקרונית לנאשם מגיע‬

‫פיצוי אם ניהול התביעה היה רשלני. ס' 08 לחוק העונשין – חל רק בפלילי, בימ"ש שדן בפלילי יכול לפסוק‬

‫הוצאות עבור הנאשם.‬

‫גורדון נ' עיריית ירושלים – ניתן לתבוע הוצאות בהליך אזרחי, ס' 08 לא מונע הגשת תביעה אזרחית. על‬

‫העירייה מוטלת חובה מוגברת של זהירות משום שהיא נהנית מהקנסות.‬

‫פסילות מנהליות והשבתת כלי רכב לפני וללא פס"ד‬

‫מי מוסמך לפסול רשיון לפני פס"ד?‬

‫1. קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.‬

‫2. משרד הרישוי – בגין נקודות.‬

‫3. בית המשפט – פסילה עד תום ההליכים.‬

‫בפועל אדם יכול להיענש שלוש פעמים על העבירה.‬

‫פסילה ע"י קצין‬

‫1. הזמנה לקצין – השוטר נותן בידי הנהג הזמנה או שהקצין פוסל אותו במקום.‬

‫2. שימוע ואורך הפסילה – חייבים לתת זכות שימוש. אם אדם לא מגיע לקצין, חזקה שהוא ויתר על‬

‫זכות השימוע וניתן לפסול אותו.‬

‫3. ערר לבית משפט – זכותו של הנהג לערער לבימ"ש לתעבורה על הפסילה. על החלטת בימ"ש לתעבורה‬

‫ניתן לערער למחוזי ולעליון בזכות.‬

‫על מה פוסלים – התוספת הרביעית – 03 יום :‬

‫1. אי ציות לתמרור משולש.‬

‫2. נהיגה תחת השפעה.‬

‫3. רכב במצב מכאני מסוכן.‬

‫4. עקיפה בדרך לא פנויה.‬

‫5. עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.‬

‫6. מהירות מעל 03 קמ"ש מהמותר בעירוני, 04 קמ"ש מחוץ לעיר.‬

‫7. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה.‬

‫8. משקל יתר %52.‬

‫9. הסעת נוסעים מעל המותר במונית.‬

‫01. נהג חדש ללא מלווה.‬

‫11. נהג חדש מסיע יותר משני נוסעים.‬

‫21. נהיגה ברשלנות.‬

‫31. כניסה לצומת שלא ניתן לצאת ממנו.‬

‫פסילה ל-06 יום – תאונת דרכים :‬

‫1. תלוי בנהג )נהג צעיר וכו'(.‬

‫2. תלוי בסעיפי העבירה.‬

‫3. מידת הרשלנות של התאונה.‬

‫4. עבר תעבורתי.‬

‫5. מזל ומקום.‬

‫פסילה של 09 יום – תאונה קטלנית :‬

‫אם יש יסוד סביר להניח שיוגש כ"א – חייבים לפסול, אין שק"ד לקצין.‬

‫מה זה יסוד סביר – ראיות לכאורה.‬

‫הערות :‬

‫קצין יכול לפסול ל-03, 06, 09 או לא לפסול בכלל – אין לו שק"ד לפסול לתקופות אחרות.‬

‫בית המשפט בודק מסוכנות לפי: 1. חומרת התאונה ונסיבותיה. 2. עברו של הנאשם )הרשעות קודמות,‬

‫נהג צעיר(.‬

‫בעיה להגן על הנאשם – אם לא הוגש כ"א עדיין, המדינה לא חייבת להעביר לסנגור את חומר החקירה.‬

‫בתאונה קטלנית – קשה לבטל פסילה מנהלית, רק אם יש בעיה חמורה בראיות התביעה.‬

‫הליך שימוע פגום – יכול להביא לביטול הפסילה, קצין לא שמע את הנהג לפני שפסל אותו.‬

‫טענות הקשורות למסוכנות – אם הנהג הוא בעל עבר תעבורתי נקי, זה יכול לפעול לטובתו.‬

‫פסילת רשיון עד תום ההליכים – בעבירות של גרם מוות או בעבירות אחרות במקרים מיוחדים – עבירות‬

‫נהג יכול להיפסל ל-03 יום מנהלית, אח"כ יקבל חזרה את הרשיון וינהג, לאחר מכן תוגש בקשת פסילה‬

‫עד תום ההליכים – למרות שהרשיון הוחזר לו, אין מניעה לבקש פסילה עד תום ההליכים.‬

‫אם לא הוגש כ"א תוך שלושה חודשים מיום הפסילה – תבוטל הפסילה, אלא אם כן בית המשפט יורה‬

‫אחרת. שישה חודשים – ביטול הפסילה סופית.‬

‫תיקון שיכנס לתוקף ב-7002.8.1 – הוגש כ"א נגד אדם בעבירה שגרמה לת"ד שבה נהרג אדם, יורה בית‬

‫המשפט על פסילתו עד תום ההליכים.‬

‫החרמת/השבתת כלי רכב לתקופה של חודש :‬

‫ס' 75)א( – בעבירות לפי התוספת השביעית – בסמכות קצין משטרה ליטול את רשיון הרכב. אם יש לו‬

‫יסוד סביר להניח שיוגש כ"א, בסמכותו למסור הודעת איסור שימוש ברכב ל-03 יום וליטול את רשיון‬

‫הרכב.‬

‫רשימת העבירות:‬

‫1. הובלת מטען חורג העולה על המשקל הכולל המותר על פי רשיון הרכב‬

‫2. הסעת נוסעים מעל המספר המותר בחוק‬

‫3. הסעת נוסעים בשכר ללא היתר‬

‫4. הסעת נוסעים במונית מעל המספר המותר על פי רשיון הרכב‬

‫5. נהיגה ברכב ציבורי או אוטובוס פרטי או רכב מסחרי, מעבר למספר השעות הרצופות המותרות‬

‫לנהיגה‬

‫6. שימוש ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש‬

‫7. נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג‬

‫8. בעל רכב המתיר למי שאינו מורשה לנהיגה באותו סוג רכב לנהוג ברכבו.‬

‫9. נהיגה בזמן פסילת רשיון הנהיגה‬

‫01. נהג חדש בתקופת ליווי ללא נהג מלווה וכן נהג חדש שטרם מלאו לו 12 המסיע יותר משני נוסעים ללא‬

‫נהג מלווה‬

‫11. נהיגה במצב של שיכרות או תחת השפעת סמים‬

‫21. נהג המעורב בתאונת פגע וברח- הפקרת פצוע לאחר היפגעותו בתאונת דרכים‬

‫31. אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל בהתקרב הרכבת או כשהרכבת נראית או נשמעת או משמיעה אות‬

‫אזהרה.‬

‫41. אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כאשר המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה או‬

‫מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה.‬

‫הקצין שומע את הנהג, נותן לו צו להביא את הרכב לחניון סגור. הרכב מובא לחניון ונבדק. לאחר 03 יום‬

‫הרכב משוחרר. הנהג משלם דמי החסנה על התקופה.‬

‫איך תוקפים את ההחלטה? ס' 75)ב( :‬

‫1. הרכב נלקח ללא ידיעתו או הסכמתו של הבעלים.‬

‫2. מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, שעשה ככל שביכולתו למנוע את העבירה.‬

‫3. קיום נסיבות המצדיקות את ביטול ההשבתה.‬

‫המטרה של ההשבתה – הרתעת מתירי שימוש, כמו במקרה של נהג חדש שמבצע עבירות ברכב של‬

‫ההורים.‬

‫השבתה שיפוטית של רכב – ס' 75)ג( – בית המשפט יכול להורות על השבתת הרכב לתקופה של עד 06‬

‫יום אם הוא מרשיע את הנהג בעבירה לפי התוספת השביעית. בפועל זה לא קורה – הנהג ימכור את הרכב‬

‫לאחר אם ידע שיש סכנה שיושבת.‬

‫מכשירים אלקטרוניים לאכיפת חוקי התנועה‬

‫פס"ד בראונשטיין – נקבעו תנאים להפעלת מכשיר אכיפה אלקטרונית:‬

‫1. המכשיר אמין.‬

‫2. השוטר מיומן.‬

‫3. המכשיר הופעל בהתאם לכללים ברורים.‬

‫ממא"ל מולטנובה – מצלמה המופעלת מרכב או מעמוד נייח. עובדת לפי אפקט דופלר ומצלמת את‬

‫התמונה על סרט פילם. במטא"ר מפתחים תשליל, מגדילים ומזהים את מספר הרכב. אם יש שתי מכוניות‬

‫בצילום, בודקים עם שבלונה. אם יש יותר מרכב אחד בין הקווים, התמונה נפסלת כי יש ספק איזה רכב‬

‫צולם. הנהג מקבל דוח הביתה, ובאפשרותו לקבל את צילום הרכב. אם הוא מבקש את הצילום, מפתחים‬

‫לו את התמונה ושולחים. ניתן גם לבקש הגדלה של הצילום במידה והצילום לא ברור. המכשירים פועלים‬

‫ינשוף – מכשיר לגילוי רמת אלכוהול בנשיפה. לפני ההפעלה נדרשת בדיקה של המכשיר וכיול עם בלון‬

‫המכיל אדי אלכוהול. הנהג נושף לתוך פיית נשיפה ליטר של אויר, והמכשיר מוציא סרט הדפסה עם‬

‫הממצאים. חייבים שתי מדידות רצופות כדי לקבוע רמת אלכוהול. עושים ממוצע בין שתיהן. אסור שיהיה‬

‫הבדל של יותר מ-%01 בין המדידות. אם הנהג לא נושף מספיק אויר, המכשיר יראה מדידה פסולה. בכל‬

‫נשיפה חייבים לשים פיה חדשה במכשיר. לפני המדידה מחכים 51 דקות, בהן מוודאים שנהג לא שתה, לא‬

‫אכל ולא הקיא. השוטר ממלא דוח על כך.‬

‫‪ – VASCAR‬מכשיר למדידת מהירות באמצעות הזמן שהרכב עובר בין שתי נקודות. ניתן להשתמש בו‬

‫בעיקר בכבישים ישרים וארוכים כמו כביש הערבה. המכשיר מותקן בניידת, ויש לו קשר עין עם שתי‬

‫נקודות. הוא מודד את הזמן שלרכב לוקח לעבור בין שתי הנקודות ומחשב את המהירות.‬

‫ממל"ז – האמצעי הפופולרי ביותר בשימוש ע"י המשטרה. משתמש בקרן ליזר כדי למדוד את המהירות‬

‫של הרכב המתקרב. הוא מראה את המהירות של הרכב ואת מרחק המדידה. המכשיר שנתקף הכי הרבה‬

‫פעמים בבימ"ש. נקבעו בפסיקה תנאים להפעלתו :‬

‫1. קו ראיה נקי מהפרעות.‬

‫2. איסור הפעלה דרך שמשת הרכב.‬

‫3. טווח הפעלה עד 003 מ'.‬

‫4. המפעיל יהיה סטטי.‬

‫5. איסור הפעלה בגשם או בשלג.‬

‫6. בהפעלה בלילה – הרכב הנמדד יהיה בודד ובמקום מואר.‬

‫7. מהמהירות יש להפחית 5 קמ"ש.‬

‫דבורה – מכשיר חדש, נכנס בימים אלה להפעלה. פועל בשיטת הדופלר. מותקן על ניידת וניתן למדוד‬

‫איתו מהירות של רכב בזמן שהניידת בנסיעה, רכב מתרחק או מתקרב. המכשיר לא מודד מרחק אלא רק‬

‫את המהירות.‬

‫* בכל מכשירי האכיפה, נטל ההוכחה הוא על המשטרה – להוכיח שהמכשיר תקין.‬

‫טכוגרף – רושם מהירות, זמן ומרחק במשך 42 שעות על דיסקית המותקנת בלוח השעונים. אוטובוסים‬

‫ומשאיות מחויבים בהתקנה. ניתן לאכוף שעות נהיגה על הנהגים באמצעות טכוגרף – החוק מגביל נהגי‬

‫הסעות ומובילים בשעות נהיגה – 7 שעות מנוחה ביום, איסור לנהוג יותר מ-21 שעות ביום, הפסקה של‬

‫חצי שעה מדי 4 שעות.‬

‫הטכוגרף הוא ראיה קבילה לגבי שעות העבודה, מהירות הרכב, מרחק הנסיעה.‬

‫ניתן לנתח ת"ד באמצעות טכוגרף – בעת ת"ד המכשיר מראה קפיצה ברישום עקב הפגיעה, ניתן לראות‬

‫מה היתה מהירות הנסיעה שלו ברגע הפגיעה.‬

‫עם זאת, יש אכזבה מהטכוגרף כי יש שיטות לעקוף אותו, והמדידה שלו פרימיטיבית – גרף שמסמן עט‬

‫דיו על דיסקית נייר. יש כוונה לעבור בעתיד לטכוגרף אלקטרוני, שיותקן בכל רכב.‬

‫עונשי מינימום ועוגנים בפקודת התעבורה‬

‫ס' 83 – פסילת מינימום לשלושה חודשים :‬

‫1. עבירות מהתוספת הראשונה.‬

‫2. עבירות מהתוספת השניה שגרמו לחבלה או לנזק רכוש:‬

‫3. עבירת תעבורה שגרמה לחבלה של ממש.‬

‫עבירות המפורטות בתוספת הראשונה :‬

‫1. נהיגה ללא רשיון או התרה לנהוג לנהג ללא רשיון.‬

‫2. נהיגה ללא מלווה.‬

‫3. אי עצירה מתאונה ומסירת פרטים.‬

‫4. נהג חדש מתחת לגיל 12 מסיע יותר משניים.‬

‫5. עקיפה בדרך לא פנויה‬

‫6. נהיגה תחת שכרות/סמים‬

‫7. הסעת נוסעים מעל למותר.‬

‫8. נהיגה ברכב שהורד מהכביש.‬

‫9. התנהגות בתאונת דרכים שגרמה פגיעה בגוף ,.‬

‫העבירות בתוספת השניה – רק אם התרחשה תאונת דרכים שיש בה חבלה של ממש )רשימה חלקית(:‬

‫1. נהיגה בקלות ראש.‬

‫3. ליקויים במערכת ההיגוי.‬

‫4. עצירה לפני מסילת ברזל.‬

‫5. ליקויים במערכת ההיגוי ובבלמים.‬

‫6. אי ציות לתמרור תן זכות קדימה או עצור.‬

‫7. מהירות העולה מעל 03 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית, ומ-04 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.‬

‫ההבדלים בין סעיפי פסילת המינימום:‬

‫1. בתוספת הראשונה – אין צורך בכל תאונה על מנת להטיל אשמה.‬

‫2. בתוספת השניה – יש צורך בתאונת דרכים על מנת להיפסל )יש צורך בסעיפי "תוספת"(.‬

‫3. אם יש חבלה של ממש, בכל סעיף, קיימת חובת פסילה.‬

‫מהי חבלה של ממש? מקובל שכל שבר/תפירה/פצע נחשב חבלה של ממש.‬

‫ס' 63 – קובע שלא ניתן לפסוק פחות מפסילת מינימום אלא אם נאמר שמותר. בפועל בכל סעיף נאמר‬

‫שבית המשפט יכול לחרוג מההוראה מטעמים שירשמו.‬

‫פסילות על תנאי – יופעלו כאשר נעברה כל עבירה מהתוספת הראשונה והשניה – לבימ"ש יש חובת‬

‫הפעלה.‬

‫חריג לכלל ההפעלה – ס' 63)ו-ח( – אפשר לבקש לא להפעיל פסילה בפעם הראשונה, אולם רוב השופטים‬

‫לא יעתרו לכך.‬

‫93א – פסילת מינימום בעבירת נהיגה בשכרות – שנתיים. אם אדם נתפס פעמיים באותה שנה – פסילת‬

‫מינימום של 4 שנים.‬

‫גרם מוות ברשלנות – שלוש שנים פסילת מינימום, מאסר – שלוש שנים ולא פחות מ-6 חודשים.‬

‫שבל"ר – שלוש שנים.‬

‫ס' 93 – אם אדם הורשע פעמיים בטווח של שנתיים בעבירה מהתוספת הראשונה או השניה שגרמה‬

‫חבלה של ממש – פסילה של שנה )נדיר יחסית(.‬

‫הסעה בשכר ללא רשיון מונית – ס' 44א – שנה פסילת מינימום.‬

‫אי עצירה בפני מחסום רכבת – ס' 56 – מאסר שלוש שנים ולא פחות מחודש.‬

‫עבירות מין שבוצעו ברכב – ניתן לפסול רשיון נהיגה ל-3 שנים.‬

‫סיווג הפסילה – ס' 63א – במידה ולנהג יש רשיונות למספר סוגי רכב, יכול בית המשפט לסווג את‬

‫הפסילה לסוג רכב מסוים בלבד )לדוגמה, לפסול רשיון נהיגה לרכב ולהשאיר רשיון לקטנוע(.‬

‫נהיגה ללא ביטוח – ס' 2 לפקודת הביטוח – פסילה של שנה. לא עושים שימוש בס' זה.‬

‫פסילת מינימום לא חלה על רשיון צבאי – ס' 14א – בית המשפט יכול להחליט שהפסילה לא תחול על‬

‫רשיון צבאי, למעט ת"ד קטלנית והפקרה לאחר פגיעה. הצבא לעיתים מחמיר ושולל לנהגים רשיונות‬

‫לאחר הרשעה בבימ"ש אזרחי.‬

‫באופן תיאורטי, על כל עבירה בפקודת התעבורה יש מאסר של שנתיים.‬

‫הביקורת על עונשי המינימום :‬

‫1. עודף כליאה וענישה.‬

‫2. פגיעה בחלשים ובמיעוטים, כי החזקים מתגוננים באמצעות עו"ד.‬

‫3. חוסר נוחות של השופטים.‬

‫עונשי המינימום הפכו להיות עוגנים – התובע מבקש מעבר למינימום, הסנגור מבקש להקל מתחת‬

‫למינימום. התוצאה היא שעונשי המינימום הביאו להקלה בענישה, כי עונשי המינימום הפכו להיות עונשי‬

‫המקסימום.‬

‫תאונות דרכים‬

‫לקוח מגיע אליך עם כ"א באשמת גרימת ת"ד :‬

‫1. קרא בעיון את כתב האישום, את סעיפי האישום ובדוק את פסילות המינימום.‬

‫2. צלם את כל חומר החקירה הנמצא בידי התביעה.‬

‫3. הבן היטב את גרסת הלקוח.‬

‫4. הבן היטב את תפקידו של הבוחן המשטרתי ואת דו"ח התאונה.‬

‫הדרך לניתוח תאונה לטובת הלקוח :‬

‫על הסנגור לבוא לשופט ולהראות לו שהתאונה קרתה אחרת ממה שטוענת התביעה. עליו ליצור ספק סביר‬

‫בגרסת התביעה. מספיק לעורר את הספק הסביר לגבי חומר החקירה הרלבנטי לטענת ההגנה.‬

‫בחקירה נגדית, על הסנגור להמנע מלשאול שאלות שהוא לא יודע את התשובה להן, לא יודע מה העד‬

‫הערות :‬

‫1. שגיאות קלות בכ"א – ניתן לתקן כ"א בכל עת עד גז"ד. טעות בכ"א לא מביאה לזיכוי.‬

‫2. עניין ההחלקה – קיימת חזקה משפטית שרכב לא מחליק סתם. אם החליק והתרחשה ת"ד – אשמת‬

‫הנאשם. נטל ההוכחה עובר לנאשם לספק הסבר סביר להתרחשות התאונה. שמן על הכביש – צריך‬

‫להופיע בדוחות המשטרה שהיה שמן, לא ניתן להעלות גרסה זאת לראשונה במשפט.‬

‫3. בדיקת שדה ראיה – התרחשה ת"ד. נהג הגיע לצומת ונכנס אליו מבלי לתת זכות קדימה. טוען שלא‬

‫ראה את הרכב השני, שהגיע מהר מאוד לצומת. הבוחן בודק את שדה הראיה שקיים בצומת, ומחשב‬

‫באיזו מהירות היה צריך לנסוע הרכב כדי שלא יבחינו בו במועד. את המהירות של הרכב הוא מחשב‬

‫לפי סימני הבלימה או טכוגרף.‬

‫פסקי דין מעניינים ושונים בתעבורה‬

‫מ"י נ' זיגלשיפר – ת"ד, נהג נמלט מהמקום. העדים זיהו אותו ורשמו מספר חלקי. עצרו אדם, העיד‬

‫שלקח את האוטו מהבית ב-00:41, אחיו העיד שלקח את האוטו מהבסיס ב-00:41. לא היה ניתן להרשיע‬

‫את הנהג לפי חזקת הבעלות כי הרכב רשום ע"ש הסב, שנפטר.‬

‫מ"י נ' עלי סלמאן – נהג מונית שסירב להסיע עיוורים בטענה שהוא מוסלמי ואסור לו להסיע כלב.‬

‫הואשם בסירוב לא סביר ובעבירה על חוק נגד אפליית עיוורים. הוא זוכה מסירוב כי הזמין מונית אחרת,‬

‫אבל הורשע לפי חוק אפליית עיוורים.‬

‫מ"י נ' פריטש – נהג נתפס במהירות בק"מ 23 בכביש מס' 1, ליד לטרון. במפות מופיע השטח כשטח‬

‫הפקר. טען שאין סמכות לשפוט אותו. נקבע שיש שליטה אפקטיבית של מ"י, הוא הורשע.‬

‫מ"י נ' גגולה – נהג קיבל דוח על עצירה במקום אסור. טען בפני השוטר שביתו לא חשה בטוב. השוטר לא‬

‫הסכים לשמוע ולא הסכים לרשום את הגרסה. הצמיד את הדוח לחלון למרות שהנהג היה ברכב. השוטר‬

‫טען בבימ"ש שהוא לא יודע אם הנהג הביא את הרכב למקום. בימ"ש זיכה את הנהג.‬

‫מ"י נ' אגד – הוטל 000,02 ₪ קנס על אגד בגין איחור לא סביר של אוטובוס. החוק קובע שחברת‬

‫אוטובוסים חייבת לפעול לפי הרשיון שלה.‬

‫מ"י נ' קמחי – אין לבקש מהנהג מה שהתמרורים לא מבקשים ממנה. נהג זוכה מחניה במקום אסור, חנה‬

‫במזלג, על המדרכה לא הופיע סימון איסור חניה, השוטרת טענה שהמקום מסוכן לחניה. נקבע שאם‬

‫המקום מסוכן, יש לשים תמרור שאוסר חניה. מקרה דומה – קו מקווקו – נהג נאשם בעקיפה מסוכנת כי‬

‫יש שם סיבוב. בימ"ש קבע שאם המקום מסוכן, יש לסמן במקום קו הפרדה רצוף.‬

‫מ"י נ' אבוקסיס – שוטר עצר רוכב אופנוע שנדרש להרכיב משקפיים בנהיגה. הרוכב אמר לו שיש לו‬

‫עדשות מגע. השוטר דרש ממנו להוציא את העדשות, ירד גשם והרוכב סירב. הוא זוכה – הדרישה אינה‬

‫מידתית.‬

‫כ"א לא קריא – המדינה קיבלה הוצאות בגין דוח לא קריא שהוגש לנהג.‬

‫כ"א על מהירות ללא ציון מקום העבירה המדויק – נפסל.‬

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

צ\'אט
 • קצת סאסי אם אתה שואל אותי
  דוד שקלברג
  10 January 2022
 • shaked liberman
  איזה גבר
  10 October 2021
 • אבי
  מגנובי
  19 July 2021
 • מלי
  יש למישהו הערכה חלופית במחשבת
  10 May 2021
 • Simba The King
  סימבה יא מלך יא סוס רצח, אחי אתה מלך אחושרמוטה הצלת לי את התחת בכמה עבודות מזוינות שנתנו לי מהבצפר יא מלך רצח נודץץץץ נדץץץץץץ אחי יא מלך באמת חברה שימו מסכה או אני נותן דוח פאק כואב לי ה...
  17 January 2021
 • JJ
  JJJ
  20 October 2020
 • ד
  דינה אקסלרוד
  29 September 2020
 • רעות אהרון
  גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי גל דרומי
  29 September 2020
 • ד
  גכגכ
  29 September 2020
 • דן ביקלס
  @sagi_amram
  29 September 2020
Your Shout